Konso – KUYYE (The girl Kuyye)

Written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Xattaayye, Kuyye kiini ka kuttaasso ikkan sakal ka hamiyyaasso kudan. Kuyye ikka qeette ka loallaa sikinni. Ata takkaayye teeka isheenna damaa fa’ani. Ikka kiini: “Kuyye, loalla ayshanne ddawwita?” Ikka kiini: “Laka Saallonnen dawwa ka Killaa Kujannonnen kalsha.

Teekase ka Laka Saallopa anni. Kuyye ka Killaa Kujanonne dawwiti. Ee kalaakala kayto, teekase ka Killaa Kujannopa anni, isheenna ka Laka Saallon kalinni. Ikka letta piisa asse kooni. Ikka kaassanni ka kiini: “Kuyye, ayshanne ddawiita? Isheenna ka Killaa Kujanonne dawwini. Isha ikka laka Saallooyye nakayni. Ikka kalaakala Killaa Kujannopa aanna. Isheenna ikka laka Saallon kalinni.

Oori asse kallaanni kallaanni. Ee tikopa kalisse kammaayye, teekase ka kiini: “Awwee ayshoppanne ddawwitaaw kati?!” Isheenna ikka qoyra qaropa fayyatte ka moontopa tawte. Ikka kiini: “Teeko, ana kayye.” Ikka qapanne ka kayyini. Ikka kiini: “Anaa shakkayte ela heeqqo i ana kayyitaawwee? Teeko, ana kayye!” Ikka kayyini. Ikka kiini: “Atta’ ana kayyaaw kayyini. Amma anaa shakkayte ela heeqqo kati ikkayyitaawwee?” Ikka qappanni ka kayyini. Ikka asse ante ante ka kuutopa tawte. Ikka kayyaa malaale. Oori Kuyyese ka ki’itee:

 

“Kuyyee, Kuyyee, Kuyyee, Kuyyee,

kuttaanno sakal sakal,

hamiyyaanno kudan kudan,

inantinno a kutta, Kuyye

yaakata kuulana,

ammaddaa kurpannaa.”

 

Ka asse kodde ni. Oori Kuyye ka kiini:

 

“Hamiyyaanno kudan kudan,

kuttaanno sakal sakal,

xaaysho arenno takka toonnayta.”

 

Ikka oori hellaa sene xaaysho hale’ete. Hellaa sene i aaneen ka orannaa pootadeen. Ikka Teekase torpini. Ikka qudaa do’oni. Toonnayta kammaa haseka apittoppa orana kupe. Ee orana kupe kammaayye, oori aane ka teekase torpe ka isshe.

This entry was posted in Konso and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.