Konso – Otaallitta orxayta ka duka’ata (The poor servant and the truth)

Collected and written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xatta ki’ini. Hiyaayta takka a’innaa ka tika la’ayyoti kalan ka loalla sikinni ka fayyaa loa sikinni. Appaa toolositi tikee nakayni ka takeekaa kahanni. Awta takkaayye appaase orraa loaa dawwe ka kalloo akke ka kaasanni ka ki’ini loaa attaa pappahan?

Orra ka ki’ini loaa fayyaawma xaayti sikmaytaa akata paxaari. Parri etee kaasannow orra plaa assew ki’ini xaayti sikmaytaa paxaari. Aappaase ka kidee attaa nama piisa anaeew ki’ini xaayti sikmaytaa paxaari? In aana ka iltan tooyya, ka awta takkaa tooyyaa aane.

Ata sikmaytase teykanta karanne loaa panni ka deettinni ka kuli kalli ka loaa eennini ka amma kuufa ha’ani. Oori loaa sene a teykanta karan duduttannaan malla mukittaw mukni ka xaysanni. Oo kalaakala kaytow loaasene’e faakae daanniw ikka pishaa miilee ikniiw ikka kuli’i kirra kapan ela deettinniw. Semmalla dakinta loaseneti a loaa orra plaati kapaa akataa paxaari. Aappaase etee loasene xaani tooyyumaa aaneeyye a sikmaytase isha turan loaa dawwe malla shila qarae eeyye qaae ka asanni.

Etee sikmaytase loaa tikopa oorinnooyye aappaase loaasene akke dakinta ka keeto qudaa paxaari ikka xasoode ka sikmaytaseti korommaata takka akkishe ka kidee ini tooy xaayti. Waa xo’otati’i korommatase etee kuttatte kamma daltaa paayyite ka lakki lakki mali dallin kinnin. Oori loaa sikmaytasiti ka pooren pooren ka a toolasiti qaraa jaalen. Awtaa kayte sikmaytase inanta a’aappaasiti hemaae jaalade ka qimayaa erke, ka kiini aappa akatan kelaa yaaleey a’inanta ka loaayyo anae daasho.

Etee qimayaa aaneen ka aappaaseti asse lellaane aappaase i kidee sikmaytose loaa maanaae ana kapaa qapa? Loaa piisa xayyow. Qimayaa sene ka ooren ka se sikmaytaseti leleen. Sikamayta ufi’i i kidee kitteetan kittoma, a deeoka shilase a qarae kute’e ka qaraa desa anae koromtoose kodeetae kode qarae kute’o ka waa ki’inaa kido. Qimayaa sene

ka aapaase haleen ka shilose qarae kuti’isheen ka kideenee intoonne duka’ataayti torreey. Atti asosikmaytoositi’i akkoromta takka akko’onee? Ufi’i isha i marmade ka kidee inna’a darta. Anti an kodeetaan ko’one ka marmade. Oori qimaya i kideene xa’ana ka alle kallan ka maanan ko’ona? ka alle xexxeen ka kalli. Ufi’i aappaase shilase qarae jaqqale ka xa’anaa malaale ka oori ullupitta paaayye ka kidee qimayaay qimayaay in toonnee xata ooraay, in ishin dappeey.

Qimayaa sene ka xata ooreen. Ikka kidee nammay deyyo dartan kode ka malla aree shila qare jaqqaleey oori anaa duka’ata torro keeton korommaata sikmaysiti kodeeta koday a loaadi teyyado ka seden shilaseq qarae jaqqale qaraa passade. Sikmaytase ka oori seden loaadi aoduka’ata teyee. Kidammi.

This entry was posted in Konso and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.