Konso – SAATTA NAPAALAA (The doves nest)

Collected and written by: Korra Garra

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Xattaa ki’ini. Waaqa ka xampiraa piisae kidee, aytooy nama piisa a saattadi fayyaae qupado kan fihnin ka oppe hellaadi dalo.

Hellaasso ka saattaapaan sehnin kan le’enin. Xampiraa ka kideenee iyya ka akaa waaqa ishoota dehaame mine’e fiiha diishen ka tikkaasso qupadeen ka oppe’e hellaasso dalaa paayyeen.

Ata napaala dehaanase a waaqae teyme ka tika qupatta diishe. Etee xaaya ishan qapeeyye oori tammaqtaannee keere ka miissaa shakakkayta ollopa pohe ka oppe’e hukukkaa dale.

A’awseti desa paayyatteeyye saattaa napaalaa waa isfaraa mursheenee diishey ikan qapanee. Kidammi.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.