Konso – Allaatteta ka poorta (Falcon and barley)

Collected and written by: Korra Garra

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xattaa kiini. Allaateta xatta a xampiraa pilaa mine’ew unta dammi. Swaa patta dammin kitto. Kuyya’ata takkaayye allaattewwaappa aayya ka nyalqitta ka unta dameetae dullaapan desa aanen ka waa xo’otati dulaa poorta palaysheppopa aanen ka maanqa pohattaa paayyeen.

Aayya allaatfalconeta a aqimte koddite malla akkaan niikammin malla fayyaae istooytaanni. Ufi’i nyalqiittase a’allaatteta a innuma qapo ka istooytaattan upnin malla maanqaase a poortae tataa ollin dammi. tataa poorta ka niike ka isshe. Allaatteta ka to’ota innaaditin akata nyarrahte ka pooytan tikopa kalte.

Sitiyyi allaattewwa ollopaa xooren ka xaxaa olturaa kodaden ka kideenee awwee desa paayyatteeyye swaa mali an untaan dammo. Umma oo poorta fiito ka palinooyye nama piisa a hellaadi ollin piita pattaati tawo diishey poran annin.

A’awsetii desa paayyatte allaatteta swaa patta dameeta paayyite ka eeta soroorati oo poorta fiitaa paayyoyye alle piita pattaa opa paqni ka poraantaa kapaa tikoppe’ew tawni. Ki dammi.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.