Konso – Sakaaritta ka arpa (Dikdik and Elephant)

Collected and written by: Korra Garra

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xattaa ki’ini. witi nama piisa a-maqintaani mine’e kallaanniy, sakaaritta ka arpa ka olkapaa kalan, ka olkapan desa deettaa deenni kuyya’ata takkaayyearpa saallaa kuttaytaeeyye utaawe.

elephant2Innaa sakaaritta xaayshotiyyi kahaytae keerri ka saallaase a-arpaoppeshoreen ka oppe qapameen, ka oppe qeqqepeen ka tween.

Sakaariyya oori akataa mimmiirooden ka olli kaleen ka kideenee ino piisantiiyyi kanddii punu itaanno aoarpa kayninkinniniyyi ollpan piisanti kattina, innaa arpakka oppe qapaman ka qeqqepan ka twaaneew.

A-aawseti desa paayyatteeyye haka ammati’i sakaariyya ollopa utaaso katteeta qudaa kalan.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.