Nuer – Bul nya nyigol (The marriage feast of the vulture’s daughter)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

 

Kɛ cäŋ kɛl ci nyigol bul nyaadɛ kuen nin da̠ŋ bädäk. Cuɛ diit diaal moc lär. Cu guak ca̠p la̠t kɛ ɣöö ba ki̠i̠t in bi bul kit näk. Cuɛ ruac kɛ murguc kɛ ɣöö bɛ ki̠i̠t näk ɛ jɛn. Ki̠i̠t ɛ lith. Mëë ci cäŋ buɔ̠ɔ̠l cop, cu lith bul kit. Cu murguc ɛ näk. Cu diit diaal riam kɛ kɛtni. Rɛy köör cuɔ rumputh yɔ̠t ɛ rialbɛɛk. Ci rumputh te kɛ kiɛl mi diit amäni tämɛ. Kä tee kɛ dit mi cɔal i Wawaw a wiee i “Wa, bɛ la raan a?” Cuɔ ŋɛc yɔ̠t rɛy köör kä cu mutdɛ bath dɔɔr. Amäni tämɛ mi jal naath dɔɔr ba ciökkiɛn tɛm ɛ juac mi cɔal i mut ŋɛ̈ɛ̈c. Ɛn wanɔ cu dit mi cɔal i Bidiit bath. Ɛ jɛn la wiee dit mi cɔal i liɛth liɛth i, “Göörɛ Bidiit, göörɛ Bidiit”. Min te kɛ ko̠o̠r cu guak murguc naŋ duel kɛ ɣöö bɛ miem wecdɛ tɛm kɛ ɣöö /ca jɛ bi ŋic. Cu guak miem murguc tɛm amäni cu nyinkɛ jɔɔc. Mëë ci diit rɔ thiec i ɛ ŋa mi näk lith, cu guak wee i bia jɛ ŋi̠i̠c kɛ nyinkɛ. Cu diit diaal kac kä murguc. Cu murguc rɔdɛ bar a cuɛ rɔ wä tɔ̠w. Tämɛ murguc /cɛ la bɛ raar kɛ cäŋ däär, bɛ raar ni kɛ wäär. Mi ca nɛn kɛ cäŋ däär ɛ diit, ba juoc kɛ ɣöö cɛ lith näk. Kɛ kɔrɛ cu diit wee i iruun banɛ ko̠r nyɔk. Cu dit mi cɔal i jal wee i, mi /ci naath bi nyieeny bä la miŋ. Cu Kiel wee i kä ɣän bä tekɛ ra̠l. Cu ŋo̠k wee i bä la dɔar. Mëë ruɔ̠n cukɛ rɔ luek. Cu ko̠r pa̠k. Cu jal a miiŋ amäni wa̠lɛ. Cu kiel tekɛ ra̠l. Cu ŋo̠k a dɔar. Cu diit duol kɛ kuic dämandiɛn ni lith mëë ca näk kɛ ɣöö ba col. Cukɛ man liɛth jiök i ba gatdu col inɛ. Ba ji da̠p gaat ɛ diit diaal. Mi wä dit dap bi rɔ moc gat. Ɛ jɛn tämɛ dit mi cɔal i manliɛth jekɛ gaat kä diit diaal cetkɛ mëë ca mat ɛ kɛn. Ci bɛ̈ɛ̈cdɛ dit kä dɛy manpalɛ̈ɛ̈kni kɛnɛ dɛy kɛyni.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.