Nuer – Cäät leyni ti cieŋ kɛɛl (The animals used to be friends once)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Lony kɛ yak kɛ kuac amäni thɔ̠l cieŋkɛ cie̠ŋdiɛn kä kɛn kɛ mäth. Cieŋkɛ cie̠ŋdiɛn kɛ tɛɛth lɔaac kä /cikɛ gak kamnikiɛn. Cukɛ ca̠r i bikɛ cieŋ kɛɛl. Cukɛ duel mi bo̠o̠r la̠t. Lätkɛ kɛɛl kɛ lɔc kɛl. Mëë ci nin ti ŋuan thuuk cu kɛn ɛ ŋa̠c i kɛ gööl. Cukɛ jɛ ɣɔn i bikɛ mat duŋdɛ ɣöö /ka̠ rɔ̠diɛn liŋ kamnikiɛn. Mëë ci kɛn ɛ guic cukɛ guak cɔl kɛ ɣöö bɛ kɛ ben luek. Cu guak kɛ jiök i yɛn cia jɛ ɣɔ̠n i bia mi bum la̠t duŋdɛ ɣöö thilɛ mi /ci rɔ luot. Yɛn bia rɔ̠ moc ŋuot ti bia luɔth kämnikun. Cukɛ jɛ guic i ɛ luik mi gɔaa kä kɛ. Kɛ thiaŋ cukɛ nyuur kɛɛl kä latkɛ ŋuɔtkiɛn. Cukɛ wee i ɛ ram ɔ laar ŋutdɛ kä banɛ kɛ luɔ̠th kɔn diaal. Cu lony wee i ɣän lökä rɔal mi diit. Cu yak wee i mi cä wä ja̠l ca ɣä bi thiec i ci wä ni kä? Cu kuac wee i /ca ɣä bi guic ɛlɔ̠ŋ. Cu thɔl wee i ɣän /ca puɔ̠nydä thiap. Mëë cikɛ mat inɔ cukɛ ruacdiɛn wä la̠r guak. Cu guak kɛ liŋ a gɔaa kɛn ŋuɔ̠tkiɛn. Cuɛ kɛ jiök i, kɛ ŋuɔ̠t ti gɔw. Mi wia kɛ tit bia ciɛŋ a gɔaa kɛ tɛɛth lɔaac. Duŋdɛ ɣöö ka̠pɛ kɛ a bum. Cu ŋɔakni diaal wä a gɔaa kɛ tukdɛ. Cäŋ kɛl mëë ci yak wä ja̠l dɔɔr. kɛ kɔɔrɛ mëë cɛ luny jɔk cu kuac ɛ thiec i ci wä ni kä? Cu lɔcdɛ jiäk ɛlɔ̠ŋ kɛ kuac. Cuɛ wee i ɛ ŋu thieci ɣä mɔ? Ci ŋutdä to̠l. Kä guicɛ kuac. Cu kuac ɛ jiök kä ɛ ŋu guici ɣä mɔ? Ci ŋutdä to̠l bä. Cu kɛn da̠ŋ rɛw nyieny. Lony tɛ bitä gua̠thdɛ. Cuɛ rɔaliɛn li̠ŋ. Cuɛ ben a cɛ ŋɛ̈ɛ̈ny. Kä cuɛ kɛ jiök i yɛn cia rɔal, cia ŋutdä to̠l. Bä yɛ nyuɔ̠th mi /cia bi met päl rueec walɛ. Niɛ wanɔ cuɛ kac kä kuac kɛnɛ yak. Cuɛ nyieny kɛ kɛ. Thɔ̠l tɛɛ lɔ̠ŋä rɛy pa̠a̠m min la tɔɔcɛ thin. Cuɛ wicdɛ kap nhial, guicɛ min ci tuok. Mëë cɛ ben thieekädiɛn, cu ley da̠ŋ diɔ̠k pɛn puɔ̠nydɛ. Cuɛ kɛ jiök i cia ŋutdä to̠l kɛ ɣöö cia puɔnydä thiap. Cuɛ kɛn diaal ka̠c. Cukɛ liw kɛn diaal. Kɛ cäŋ in dɔ̠ŋ cu guak ben kɛ ɣöö cɛ gakdiɛn liŋ. Cuɛ ben kɛ jiäk lɔac mi diit. Cuɛ thɔ̠l jek cieŋ kä rɔa. Cuɛ jɛ thiec i cia rɔdun näk? /Ciɛ ruac ee larä yɛ ɛn ɛ i /ci ley de ciɛŋ gua̠th kɛl kɛ tɛɛth lɔac ɛ ni mi luɔth kɛ rɔ kamnikiɛn?

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.