Nuer – Cäät mieth din diaal (The banquet of the birds)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Di̠i̠t diaal la cieŋkɛ kɛɛl. Kä mithkɛ kɛɛl. Kɛ cäŋ kɛl cukɛ mieth mi di̠i̠t rialikä kɛ ɣöö bikɛ mith, kä tee guak kɛɛl kɛ kɛ.

 Min cikɛ nyuur kä cuɔ mieth nööŋ nhiamdiɛn, cukɛ wee i banɛ tha̠a̠ŋ din lip. Kä käät ɛ gat nyiman guak. Kɛ ɣöö käät ɛ cuer, lo̠kɛ liep din tin tee jɔ̠ɔ̠r. Cuɛ ben kä pɛcɛ ri̠ŋ. Cu kiel wee i guak, gatmaar! Luek gat nyimuɔr, bɛ mieth ŋar ŋar. Bit guak. Cu käät rɔ nyɔk kɛ ben kä pɛcɛ riŋ. Cu kiel lɛni wee i guak, luek gatnyimuɔr, bɛ mieth ŋar ŋar. Bit guak. Mëë ci kiel ɛ guic cuɛ wee i cɛ la kac ɛn ɛ te kɛ guak kɛnɛ gat nyiman ɛ. Cuɛ rɔ moc dhon rie̠ŋ cuɛ roc, kä nyɔkɛ, kä nyɔkɛ. Amäni tämɛ ci kiel la ruuc ŋɔaani amäni wa̠lɛ. Cu nyuak din da̠k piny kɛ jɛn duɔ̠p ɛmɛ.

 

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.