Konso – KARRO KA AHTAADI KOSKE (Karro and his wife Koske)

Written by: Dinote Kusia Shenkere        Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Xattaayye, Karruk Koskee hemay ka ollin kallanee ki’ni. Karru dillaan qapu ma akka dillaa qapoo Koskil lelay. Oo unta piituppan desa paliteeyye ka pohiya kayteeyye, Koskik kollatta harmissaa paayyiti. Kuyya’ta takkaayye, Koskikka Karru qaraayye dilaashuk kaassati ikka dila a la’ayyu isheeta akkishay ikka dilasi oppupa sookatti ka a dilluppa kayteeyye kirpa dawattaa paayyiti ka ki’ne’e:

“Kardahanta aappaak katti”

“A kokti kodatteeta”

“A qoyyah helaan qohi”

Oo aye assi kirpinittooyye, aappaa a dilakka deyay ka ki’nee “Ini a xaamoo dilaawwu kelaayye assi kirpa dawanni?” Oo aanay ahta Karru ikka alli’e isheeta daanay. Ikka keerintaan tikupa tayti. Oo kalteeyye, Karru qara kaassatti ka ki’ne’e, “Ata Karru maana’id dila la’ayyu oppupa ana eerkiti?” Ikka paayyay ka ki’ne’e, “Aynoo kik kidaye diloosi oppupa aani? Anti inkik kidaaye’e diloosi xate akata xarasha palayshay oppupa aanin kidayey.”

Koski ikka qeetti ka parraytaa’e dilasi akata xarsha palayshay oppupa sookatti ka kirpasi dawattaa paayyitew. Oo aye assi kirpa dawannittooyye, aappaa a dilakka deyay ka oppaayye isheeta daanay. Ikka keerintaan tikupa kalteew. Ka akata miirootti ka Karruk ki’tee, “Maana’id dila a la’ayyu oppupa ana erkiteew?” Karru ipaayyay ka ki’ne’e, “Anti dilaa a oppaayye dettatta qapuppuppa aanin kik kidayim dila a la’ayyu oppupa aanin kik kiday akka dila a la’ayyu oppupa anti?”

Oo aye can can kammaayye, kuyya’ta takkaayye Karru iKoskik kidaye’e, “Dulaaynuppupa aanika maanqaa inuq qeqqepishi.” Karru a Koski assi ki’niyooyye, iqeeday ka lakee desaw dila a la’ayyup pilayta Koski’e akkishay. Karru apareeyye dila a Koski akkinniyo kapupa indehaani kan upu. Akodditumaa Koski iqeettew ka sookattew ka kirpasi dawattaa paayyitew. Aappaa a dillakka deyayew ka alli’e isheetta daanayew. Ikka harmu’e miirootti ka tikupa keerintaan tawtew.

Ata Karo dartaaw pora ko’ni ka pora antaa qudaa nakayni ka kuyta qaraa pora kankalaanni ka raawwa otoo tikupa kalliyooyye nama a dila qotaappaa nakaay ka kafaday pahnaanni ka tikupa kalli. Ata Karrud dilan qapo.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.