Nuer – Guak kɛnɛ Yak kɛ tɔɔŋ (The fox, the hyena and the firewood)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Kɛ cäŋ kɛl cu guak ca̠p cäp kɛ ɣöö dualɛ kɛ yak. Dualɛ ɛn ɣöö ba jɛ cam ɛ yak kɛ ɣöö la mɛtɛ jɛ ni ciaŋ. Mëë cikɛ röm kɛnɛ yak cu yak guak jiök i gat nyimaar, /ci cäŋ bi nyɔk kɛ nɛn ɛn wa̠lɛ. Kä guak pɛlɛ ɛlɔ̠ŋ. Cuɛ wee i näärä, ɛ ŋu /cä ji lär ruac ɛ duŋ gɔaa ɛmɛ? Cu yak ɛ jiök i läri jɛ ɣä. Cuɛ wee i ci nyimuɔr ri̠ŋ mi duŋ gɔaa thal. Cɛ ri̠ŋ mi cuay ɛlɔ̠ŋ rialikä kɛ kuicdu. Cɛ ɣä jiök i wer cɔl yak. Cu yak lɔcdɛ tɛɛth kä larɛ jɛ i tɛ kɛ ram mi dee cam ni gaat nyiman? ɣɔ̠ɔ̠ wanɛ cieŋ. Mëë cikɛ cop gekä cieŋdiɛn, cuɛ yak jiök i näärä tämɛ ci cieŋ cop, mi waa ji nɛn ba ji näk. Cu yak wee i kä bä wä ni kä? Cuɛ yak jiök i bä ji yian rɛy tɔɔŋni. Bi ɣä lip wanɛ mɛ bä ji wä nöŋ ri̠ŋ. Cu yak ɛ nhɔk. Cuɛ yak yian rɛy tɔɔŋni kä wɛɛ cieŋ kä man. Mëë ca moc ri̠ŋ cuɛ yak nööŋ ri̠ŋ kɛ guɛk. Cu yak ɛ cam. Cuɛ nyɔk ni kä diɔ̠ɔ̠k. Kɛ kɔrɛ cu yak guɛk bät kɛɛl kɛ ri̠ŋ. Cu guak yak jiök i lucni ɣä guɛk. Kä /ken yak ɛ luäŋ kɛ ɣöö bɛ guɛk ŋök raar. Mëë cɛ guak wicdɛ yi̠c kɛ ɣöö ca guɛk bät ɛ näärɛ, cuɛ man jiök i ma, tee jiɛth ti ŋuan rɛy tɔɔŋni tɔ̠tɔ̠. Wer tɛŋkɛ. Cu man rɔ moc gääk mi gɔaa. Cuɛ tɔɔŋ tin ca yian wä duäc. Ƞäcɛ ni ɣöö tɛ kɛ jiɛth ɛpuc, kuicɛ jɛ i ca däman ni yak yiaan rɛy tɔɔŋni. Cuɛ tɔɔŋ duäc kɛ duäc mi diit kä cuɛ yak yɔ̠t ni cio̠kdɛ. Cu yak kac nhial kɛ jɔw mi di̠i̠t kä baarɛ rɔ a ca cio̠k nhiamdɛ to̠l. Ɛ jɛn nɛn kɔn yak cɛ la ŋɔl amäni wa̠lɛ ɛ ɣöö ca cio̠kdɛ to̠l ɛ nyiman.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.