Nuer – Jio̠b muɔ̠ɔ̠n (The axe made of clay)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Cäŋ kɛl cu ro̠lcäp duelɛ la̠t wic jiaath min mɔ nöör kä cuɛ toŋ dap thi̠n. Kɛ cäŋ däär cu guak ben kɛ duɔ̠p ɛmɔ, cuɛ lɔ̠ɔ̠ŋ thaar jiaath kɛ ɣöö ca näk ɛ cäŋ. Min cɛ nhial liɛc, cuɛ ro̠lcäp nɛn wic jiaath. Cu guak ɛ jiök i, ɛ ŋu ciɛŋi wic jiaath ɛmɛ? Cu ro̠lcäp wee i cä lät thin kä cä dap kɛ toŋ thin. Cu guak wee i ɛ jiaathdä ɛn nɛmɛ. Tämɛ göörä ɣöö bɛ jiɔb. Bɛ naŋ rɛy yieer a la ri̠e̠ydä. Cu ro̠lcäp ɛ jiök i kä bä wä ni kä? ɣɔ̠ɔ̠n mi go̠o̠ri ɣöö bi ciɛŋ thin, bi ɣä la moc i toŋ kɛl ni ciaŋ. Cukɛ mat kɛ jɛn ruac ɛmɛ. Ni ciaŋ bɛ ben ba moc toŋ amäni mëë ci duoth ni toŋ kɛl. Kä ni ciaŋ la bo̠o̠ŋ a bee, bɛ ben lɔ̠ɔ̠ŋ wic nöör ɛmɔ. Cuɛ ro̠lcäp thiec i kä toŋ cikɛ wä ni kä? Cu ro̠lcäp ɛ luoc i ca kɛ thuk ɛ guak. Cuɛ ro̠lcäp thiec kɛ kuic ŋukä? Cuɛ wee i ɛ jɛn i bɛ jiath ɛmɛ jiɔb. Cu bo̠o̠ŋ ɛ jiök i kä guak jek ɛ jio̠b ni kä? Kä jio̠b ɛ duŋ ran. Jio̠b ɛmɔ ɛ jio̠b muɔ̠ɔ̠n, ɛ duŋ kacä. Cuɛ wee i mi wɛɛ ben a jɛ jiɔbɛ. Cu ro̠lcäp ɛ liŋ. Mëë ruɔ̠n cu guak ben, cuɛ wee i kämni ɣä toŋdä. Cu ro̠lcäp luoc i ci duoth ni kɛl kä ɣä, /cä jɛ bi kam ji kɛ ɣöö cikɛ thuuk. Mi ɛ jin bi jɛ jiɔb, jiɔb duŋdu. Mi ɛ toŋ kɛl ɛmɛ bɛ kɔat gɔ̠ɔ̠kä. Cu guak rɔ̠dɛ rialikä, cuɛ jiath yɔ̠t kɛ jio̠b, cu jio̠bdɛ töl. Cuɛ wee i bä min dɔ̠ŋ wä nööŋ. Cuɛ nyɔk kɛ ɣɔ̠n, cu jio̠b töl. Cu guak toŋ ro̠lcäp thuk kɛ jio̠b muɔ̠ɔ̠n ɛ ni kɛl kä rɔa min ci kään. Ɛ jɛn la naath a wee i /cu naath cam kɛ jio̠b muɔ̠ɔ̠n. Kɛ cäŋ in dɔdiɛn cu guak rɔ nyɔk kɛ ben. Cuɛ ro̠lcäp thiec i mäthdä ɛ ŋa mi lär ji ca̠p ɛmɛ. Cu wee i ɛ bo̠o̠ŋ. Mëë ruɔ̠n cu guak wä thok yieer kä cuɛ bo̠o̠ŋ nɛn mäc. Cuɛ jɛ thiec i mi bi jiɔm puɔ̠t, deri wä ni kä rɛy yieer ɛmɛ? Cuɛ wee i dee ben inɛ. Kä nyuuthɛ jɛ guak puɔ̠nydɛ. Kä cu guak ɛnyɔk kɛ thiec i kä mi bɛɛ pek ɛmi? Cu bo̠o̠ŋ wee i dee wä inɛ nɛ. Kä mee larɛ jɛ inɛ cu bo̠o̠ŋ thia̠k kɛ guak. Niɛ wanɔ cu guak bo̠o̠ŋ käp kä duäcɛ jɛ. Cuɛ jɛ jiök i wii kɔŋ ŋi̠e̠c ni ro̠lcäp a ŋot /keri rɔ ni ŋi̠e̠c?

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.