Nuer – Kiel (The marabou stork)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Meedan kiel la tɛkɛ dul (miem) mi di̠i̠t ɛlɔ̠ŋ kä la läny kɛ miemkiɛn kɛ ŋɛ̈ɛ̈th. Kɛ cäŋ kɛl cu guak ca̠p cäp. Cu kiel jiök i mi ŋa̠ci ɣöö bi miemku gɔw bi kɛ läny kɛ tɛ̈t maböör. Tɛ̈t maböör luotɛ ni luac. 

Cu kiel ɛ nhɔk, cuɛ wicdɛ läny kɛ luac. Kɛ kɔr ni̠ni̠ da̠ŋ rɛw cuɛ kiel jiök i ba ku wuoc kɛ ɣöö banɛ wä bul ɛn wa̠lɛ. Mëë ca wuoc cu miemkɛ ben raar kɛn dial. Min ci kiel ɛ nɛn ɛn ɣöö ci miemkɛ ben raar, cu lɔcdɛ jiäk ɛlɔ̠ŋ. Ɛ jɛn nɛn kɔn kiel cɛ la wic pöth amäni wa̠lɛ. Mëë cɛ wicdɛ car cuɛ guak jiök i ban wä buul ɛn wa̠lɛ. Kä bul tɛ nhial, cukɛ mat, cukɛ jiɛn, min cikɛ cop nhial cuɛ guak pa̠l pɛ̈n. Cu guak wee i ɛ jayɛ kɛ lua̠a̠t. Bi kiel wee i jayɛ kööt (thör). Cu guak pɛn rɛy puɔl a cuɛ cuit piny. Ba cɔl i guak, bɛ wec i ɣɔ̠th ni kä diɔ̠k. Kɛ kɔrɛ cu guɔ̠r ben math rɛy puɔ̠ɔ̠l. Cu guak guɔ̠r jiök i mɛ ca rɔdä tɛ̈t piny ɣän gat geeŋ deri ɣä luaŋ kɛ käm raar? Min la jin a wee i ɛ jin ram mi di̠i̠t. Cu guɔ̠r ɛ ka̠m raar. Cuɛ wee deri ɣä lak, cuɔ lak kɛ kɔrɛ cuɛ rɔ baar.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.