Nuer – Nyigol kɛnɛ kueidɛ (The vulture and his cow)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Kɛ cäŋ kɛl nyigol kɛnɛ guak cikɛ wä pɛɛc ɣɔ̠ɔ̠k. Mëë cikɛ cop gua̠th ɣɔ̠ɔ̠k, cu nyigol rɔdɛ jek yaŋ mi kuei. Cu guak rɔ jek thäk. Cukɛ luoc wicdiɛn. Min ŋotkɛ jäl, cu naath kɛ cop lɛɛr. Cu guak rɔ bar kɛ thäkdɛ, kä nyigol kuicɛ wuɔ̠r. Cuɛ we̠e̠ i ba ɣä na̠k ni kɔr kueikädä min luotni ɣöö /cɛ yaŋ bi päl a cäŋ bɛ liw bä. Mëë ci naath cop kutdɛ (gekädɛ) cukɛ jɛ duäc kɛ duäc mi di̠i̠t, kä /cɛ yaŋ päl. Kɛ kɔrɛ cu naath wee i a jɛ kuɛ naŋ. Cuɛ yaŋdɛ naŋ. Mëë cikɛ cop wic, cukɛ ɣɔ̠kkiɛn mat rɛy gɔalikiɛn. Kɛ kɔr ni̠ni̠ cu yaŋ nyigol dieth dɔɔr, kä tee guak rɛy ɣɔ̠ɔ̠k. Niɛ wanɔ cu guak ca̠p cäp. Cuɛ dɔw yaaŋ nyigol naŋ a la dɔw tha̠a̠kdɛ, kä mocɛ thar tha̠a̠kdɛ riɛm, kä cuɛ thar yaaŋ nyigol lak kɛ pi, kɛ ɣöö /ca bi ŋic. Cuɛ ben wic kɛ dɔw yaaŋ kä laarɛ jɛ i ci thäkdä dieth. Kä jäl yaŋ kɛ lul kɔɔrɛ. Cu nyigol ɛ thiec, cuɛ jɛ gak. Cu nyigol luk lɛp kä kuär. Mëë ca lukdiɛn luk, cu guak wic naath nyuon kɛ ŋaknɔm. Cu kuär wee i cɔalɛ nyaŋlew. Nyaŋlew ɛ dit mi nyaŋ mi pɛl pɛl. Mëë ci nyaŋlew cop kä ŋäcɛ thar ruac in latkɛ, cuɛ wëë i kuär ɣän pɛ̈thä ɛlɔ̠ŋ kɛ ɣöö ba̠nyä gua̠r piny dapɛ bä luoc thin. Cu guak ɛ luoc i tɛ kɛ wut mi de dap? Cu Nyaŋlew ɛ jiök kä ɛ ŋu dieth thäkdu mɔ? Niɛ wanɔ cu kuär luk thuk inɔ, cuɛ dɔw yaaŋ ka̠m nyigol. Kä läärɛ guak ɣöö ti kɛ kac. Kä cu guak wä kɛ jiäk lɔac. Kɛ kɔrɛ nini cuɛ kuei nyigol wä jek dɔɔr. Cuɛ jɛ rɔth kɛ tuäk kä matɛ jɛ rɛy thiäŋni kä juocɛ jɛ wic. Cuɛ nyigol jiök i thiäŋ tin. Bɛ wee i yiɛɛth mɔ tee nhiam ɔ, yiɛɛth mɔ tee daar ɔ. Niɛ wanɔ cu nyigol yaŋdɛ näk. Kɛ kɔɔrɛ cu guak nyigol jiök wer col naath, cuɛ yaŋ jiaaŋ kä tɔ̠wɛ riŋdɛ kä cuɛ wic yaaŋ tɛt piny. Kä larɛ jɛ i ca yaŋ naŋ ɛ jɔɔk. Mi ci naath cuop cuɛ wee bia, thötnɛ yaŋ. Cukɛ yaŋ thöt kä cu wic yaaŋ ben raar a thil puɔ̠ny kɛ ɣöö ciɛ riŋdɛ tɔw ni wän. Kä larɛ jɛ i jin nyigol naŋ tuɔ̠ŋ yaaŋdu.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.