Nuer – Yak kɛnɛ däman ni Kacik (The hyena and his brother donkey)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Yak kɛnɛ Kacik kɛ dämani. Gua̠ndiɛn cɔal i Dɔ̠l, mandiɛn cɔal i Nyaguok. Kacik luotdɛ ni ɣöö la yiankɛ jɛ kɛ ciɛk ca ku wee i cɛ ciɛk kac, cɔalkɛ jɛ bä i mul. Kɛ run tee ci wä, yak te kɛ cieŋdiɛn kɛnɛ däman ni Kacik kɛ gua̠ndiɛn kɛ mandiɛn. Kɛ cäŋ kɛl cikɛ gua̠ndiɛn jiök i bakɔ wä rɛk. Cu gua̠ndiɛn ɛ lo̠k. Mëë lökɛ ɛ gua̠ndiɛn ɛ ɣöö lar naath ɛ i gaat ti ci wä rɛk ba kɛ luɛŋ kɛ lɔc nyigol kä bi raan ji cieŋdiɛn cu lo̠k. Kä duŋdɛ ɣöö cu mandiɛn wee i a kɛ wä gatmaar ba kɛ wä kɛk kɛ kɔn. Cu gua̠ndiɛn ɛ nhɔk. Cu gaatkiɛn jiɛn wäkɛ rɛk. Mëë ci yak kɛnɛ kacik cop rɛy rɛɛk, cu kɛn ɛ jek i ŋuɛ̈tni diaal mäthkɛ kɛ kɔaŋ biɛl biɛɛl (kɔaŋ in ca̠r) kɛ ɣöö jakɛ ŋuɛ̈tni kä bum. Cu kacik math kɛ kɔaŋ a cuɛ yɔ̠ŋ. Kä jɛn maathɛ kɔaŋ kɛ ŋua̠l. Mëë ruɔ̠n cu yak ɛ jiök i dämaar banɛ luoc cieŋdan. Cuɛ we̠e̠ bä lɔ̠ ben kɔɔr. Cu yak jiɛn. Mëë cɛ cop cieŋdiɛn cuɛ gua̠ndiɛn jek ci liw. Kɛ kɔr ni̠ni̠ ti tɔt cu nyaguok yak jiök i gatdä, bi dämuɔr wä luor, ba jiäk gurun ben wuoc. Cu yak tɛɛth piny. Mëë cɛ cop rɛɛk cuɛ däman jek ci yɔ̠ŋ kɛ kɔaŋ a cɛ tɔ̠ɔ̠c däär duɔ̠p. Cu yak ɛ ker, larɛ jɛ i Kacik, Kacik keri. Cu Kacik ɛ luoc i ɛ jin ŋa? Cu yak wee i ɛ ɣän, gatmaar! Cuɛ wee i ɣɔ̠ɔ̠ gatmaar, ku lɛ go̠r ni kɔaŋdä? Cu yak ɛ luoc i ɣec, ca ɣä ja̠k ɛ Mandan kɛ ɣöö ci gua̠ndan liw, ban wä ba jiäk ɛ wä wuoc. Cuɛ wee i /ka̠ jɛ liŋ, /ka̠ jɛ liŋ. Mëë ci ɣɔw baak cu yak ɛnyɔk kɛ thiec. Cuɛ wee bä lɔ̠ ben kɛ kɔr ni̠ni̠ bärɔw. Cu yak jiɛn. Mëë cɛ cop cieŋ cuɛ ruac ɛmɔ la̠r man. Cukɛ liep amäni mëë ci nin thuk. Cu nyaguok gatdɛ jiök i ba gur jiäk ɛ wuoc. Kä tɛmɛ ni ɛn tämɛ mi wi Kacik jek bi ɛ cam kɛ ɣöö cɛ ben guath wuocä jiäkä cɔadä lo̠k. Amäni tämɛ yak camɛ kacik kɛ kuic ruac mandiɛn.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.