Otammari – Difɔ̀nnì

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba

Kubotiʼ màku í kpa ikàa kuyie dɔ̀ɔ̀ kù. Ota᷈mmari kùa kó dikùnni díí tú: difɔ̀nni, a bo fuɔ̀m-ma, difɔ̀ndaà dà difɔ̀nniì  kɛ́  fɔ̀nna  a’bira, dɛɛ̀ bɛnkú a tú kùù boti, iwùa n tɛi miaka.  Yabie n yanaà nà yanaà ko mafitima kó kámiaka nka dɛ́ kò ifɔ̀nkúa mɔra, dɔ̀ɔ̀ri-ma.

Ìì, kúa bɛnkú wèè da kóti  n’a’kóti  wè; kɛ-ya᷈  k’aa yi fua a yi kótá á yí dòn kɛkari bɛ kótibɛ  kari díi maà kɛ̀bɛ́ɛ n dinùù mari.  Dɛ̀ tu᷈m bɛnkú a dommɛ-mɛ kɛ́ yóu tibíkɛ́mbɛ́nti, kɛ́cómú dikoticoni.

Tiha᷈a᷈̀pèti tìì tú deènni kɛ̀ didacɛ᷈̀nti nti dɛ́ɛnni k’aà nɛ nà kɛ́ta difɔ̀nni. Dɛ̀ ketri nɛ̀ dikpa᷈ntiri ndi kɛ̀ pa᷈a᷈n dikɔ᷈mbùa a bo yí-mɛ kɛdáàti bɛsapambɛ kɛ̀puokɛ wèe da dɔ́.  Mɛwaànaa m miɛkɛ́ nkɛ̀ sifɔ̀mbíí  ɔ᷈ɔ᷈  kúo-mɛ tibíkɛ̀nyùti kɛ́bɔnt’o mɛ bíkɛnyɛmɛ  kɛtu᷈ nɛ mɛkotifíe.

      Bɛǹitìpobɛ bɛ̀ɛ̀ ɔ᷈ɔ᷈ niitɛ kɛ́kɔ́ɔ̀tɛ kà bɛ sori tù “Diku᷈̀ntiri”; kɛ́dée kɛ̀ bɛnitidáàbɛ nɛ na kɛ́ta difɔ̀ndaà kápúɔ᷈-nɛ dinnii diyɔ᷈ɔ᷈  tɛri kɛ̀ dɛ́ kó dibenii de᷈e. Kɛ̀ ti tón kémmú yɛbìe yɛnàa tɛyɛ.

   Difɔ̀nni tú onìtìdɔ́ɔ kúɔ kó diku᷈nni ndi k’oò nitipoku kpɛyi kó diku᷈nni tú Di᷈ku᷈ntiri.


This entry was posted in Otammari and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.