Tag Archives: Otammari

Otammari – Difɔ̀nnì

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba Kubotiʼ màku í kpa ikàa kuyie dɔ̀ɔ̀ kù. Ota᷈mmari kùa kó dikùnni díí tú: difɔ̀nni, a bo fuɔ̀m-ma, difɔ̀ndaà dà difɔ̀nniì  kɛ́  fɔ̀nna  a’bira, dɛɛ̀ bɛnkú a tú kùù boti, iwùa n tɛi miaka.  Yabie n … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , | Comments Off on Otammari – Difɔ̀nnì

Otammari – Tádɛbɔ́ra nɛ o’dieku

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba Dihɔɔ́ diɛri ndi kɛpɑ̃ɑ̃ mɛsaa mmɛmɔɔ k’àà cɛ̃nkɛ kari kɛsenni mu n’aa’yɛmmɛ fɔ̆́ ntuɔkòo kɛ di bekɛ a bo mu ya só_ só!     Tádɛbɔra kari dihɛɛ yiikɛ nkɛ kusokpɑ̃ɑ̃ku  kɛdo nkuduókù kɛ́mɔkɛ kudieku weiii … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , | Comments Off on Otammari – Tádɛbɔ́ra nɛ o’dieku

Otammari – Bɛ́wɛtidoribɛ

 Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba Mufommu miɛkɛ iboti yɛ̆́mu ì’hɔnfɛ yɛɛní dɛ ì’naabakɛ  i’tɑ̃nnɛ. Biɛ̀ nh ɔ̃ɔ̃ dɔ̀ bɛ báni kuduo’kù, kɛ bɛtɔbɛ dɔ̀ bɛtú bɛbínyɛribɛ ntɛ bɛɛ tú bɛ yɛɛnní kɛtenkɛ ntɛ bɛwɛtidorbɛ kɛkɔ̀kɛ iwua ntɛi miɛkɛ kɛtenkɛ yĭ́nkɛ.   … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , | Comments Off on Otammari – Bɛ́wɛtidoribɛ

Otammari – Kumɑ́ɑ̀ku

Written by:  Krepɛ̃ɛ̃ B N’hãnaba Otɑ̃mmari, munúmmu, owɑ̃ri, odakoo bɑ́ kùù boti cɛ̃nkɛ. Iboti imɔɔ yi mɑ́ɑ̀ti mu dɛ nɛ́ yi nɑ̀ kɛbo wɛ̃nnɛ mɛmɑ́ɑ̀timɛ bɑ́ nɛ diyie mɔri.      Kutɑ̃mmamáɑ̀ku bonɑ̀ kɛ́nfiikw tɛćiɛ̃̀̀̀tɛ miɛkɛ yoo bɑ́ kɛ bɛ̀ dɔ́ … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari – Kumɑ́ɑ̀ku

Otammari – Tipɑ̆́ɑ̆̀ti i yoo kupɑ̆́ũ

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba Iboti tɛí  pɑ̃umu k’oo Tɑ̃mmari kɔ́ku tó cɑ̆́nn’ɔɔ kumɑ́ɑ̀ boti kɔ̃mɛ kɛsũ  mufetimu nɛ kupɑ̃ɑ̃ dɔú. Tinɑ́ɑ́nti nɛ dinùù yí kɔkɛ́ mɛnɑ́ɑ́mmɛ opɑ̃u borɛ tũntũ. Opɑ̃ɑ̃pinti wee kpɛri pɛtɛ kɛ ɔ̃ nsũmunɑ́ɑ́mmu, o’ bekumu mɔrɛ miɛkɛ. … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , | Comments Off on Otammari – Tipɑ̆́ɑ̆̀ti i yoo kupɑ̆́ũ

Otammari – Fɛnɑɑfɛ fɛɛ  kú kɛfòò

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba      Kupáticiaku kù, nnáá  nh Otɑ̃mmari nɔmɛ mmɛ kɛ ɔ̃  mmɔkɛ tɛhontɛ kɛ tɛ kuá kɛ tɛɛ kú kɛ́nfoo kɛbɛ wɛ̃ nkɛbo. K’oo tɛ dɔɔrinɛ o’yɛmmɛ dɔ́mɛ; fɛʼfiɛ  nho béke dii mɔnni. Fɛnaafɛ  bó  kúmɛ … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , | Comments Off on Otammari – Fɛnɑɑfɛ fɛɛ  kú kɛfòò

Otammari- TƐHÒNTƐ̀ NƐ KUDANTIKU (The rabbit and the bird)

Written by: krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA   Tɛhontɛ  tɛ̀ɛ̀ dò yɛ̃ ntɛ yí yuoti kɛ̀ ciì. Kɛ́ máà-nɛ dantiku wèè munkɛ̀ yí yo. Kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ fĩnɛ fĩn-nfĩ. Tɛhontɛ tɛ̀ɛ̀ do duɔ kupaku yɛtĩntĩrɛ yɛkuɔ kɛ́dontɛ mukũ̀ũ̀ kɛ̀ kũnnɛ kɛ̀ bo nsoo n … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari- TƐHÒNTƐ̀ NƐ KUDANTIKU (The rabbit and the bird)

Otammari- DINABA (The origin of the Otammari)

Told by :   NTIKÃNTA  Wenyíkèè  (Traditional healer of Koussoucoingou village) Written by: krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA   Otãmmari omɔɔ kò dinaba tú kubentiekù. Ò dò kɛ̀n totí yɛyètɛ̀. K’oò sokpãrii túotɛ o’nɛ nɛnti kɛpĩ̀ kucɛ; kɛ́bátɛ̀ tɛkpããtɛ kɛ́ hompɛ. Bɛ dò bo … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari- DINABA (The origin of the Otammari)