Tag Archives: Somba

Otammari – OTÃMMARI KÓ IDIWÙA (food staple of the Otammari)

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba     1. Ipuaka/ ipɔ́ɔni, taténtenta, dipɔɔwùã 2. Tiyoòti:      ↘ Yayomaàta  ↘ Yakpã́mmùa (yatãmma kũmaà)  ↘ Yakpã́mpĩ̀ã (yɛwã kṹmaà)   ↘ Yanɔ: Sinɔ̀sua, yɛyonnɔ̀, tinɔ̀pɛ́ɛti…   ↘ Yamariyɔ   ↘ Yɛkotɛ́nkò   ↘ Yayìɛba   … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , | Comments Off on Otammari – OTÃMMARI KÓ IDIWÙA (food staple of the Otammari)

Otammari – Tɛhòntɛ nɛ Dic̀ɛri (The rabbit and the frog)

Written by: Krepɛ̃ NHÃNABA      Tɛhòntɛ nɛ̀ dicɛ̀ri dɛɛ̀ do cɛ̃n dɛ tɔbɛ mufòmmù miɛ̃kɛ. Kɛ́bennɛ kɛ bo yà wèè tú Mpo kɛ́bantɛ taàkà.      Tɛhòntɛ tɛɛ̀ do cɛ̃n dicɛ̀ri, kɛ́ di senkuri sɔmm̀a; kɛ́ yí n di … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Otammari – Tɛhòntɛ nɛ Dic̀ɛri (The rabbit and the frog)

Otammari – Tɛmɔtɛ, Kupìeku, nɛ̀ tɛbuɔtɛ (The sheep, goat and dog)

written by:  Krepɛ Nhãnaba       Kudɛ́tinnaàti tú, kɛ̀ kupùɔkù  wenni bɛtɔbɛ ciɛ. K’aà tú  opɔɔ̀ kuipíku, maku, mɛsaà  ɔ̃m bomu kɛ mɛyɛɛ̀ ḿbo baaka, tipíìti timɔɔ bíɛkɛ, dɛ̀ bona kɛ́ntù diwɛɛ, yoo  idieti  “ocienti kóti nɛ o’cicɛ”. Dɛkpɛɛ̀ … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari – Tɛmɔtɛ, Kupìeku, nɛ̀ tɛbuɔtɛ (The sheep, goat and dog)

Otammari – Tɛmɔtɛ nɛ kuwaàtóntoǹku  (the chameleon and the dog)

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba Kuwaàtóntoǹku  kuù do di kɛ́dí masémmà di kpáa miaka; ka bée nd́aa kù kaà yĩmu kà táfɔ̃̋ɔ̃̀ta kù yaàtàda ku’fommu sɔmmu, katenka yĩ́nka. Kuwaàtóntoǹku do yon kunáa kà tamɔ̀ta yom màtua m mà, dà ta’yamma. “Kuwaàtóntoǹku”  … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari – Tɛmɔtɛ nɛ kuwaàtóntoǹku  (the chameleon and the dog)

Otammari – Difɔ̀nnì

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba Kubotiʼ màku í kpa ikàa kuyie dɔ̀ɔ̀ kù. Ota᷈mmari kùa kó dikùnni díí tú: difɔ̀nni, a bo fuɔ̀m-ma, difɔ̀ndaà dà difɔ̀nniì  kɛ́  fɔ̀nna  a’bira, dɛɛ̀ bɛnkú a tú kùù boti, iwùa n tɛi miaka.  Yabie n … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , | Comments Off on Otammari – Difɔ̀nnì

Otammari – Bɛ́wɛtidoribɛ

 Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba Mufommu miɛkɛ iboti yɛ̆́mu ì’hɔnfɛ yɛɛní dɛ ì’naabakɛ  i’tɑ̃nnɛ. Biɛ̀ nh ɔ̃ɔ̃ dɔ̀ bɛ báni kuduo’kù, kɛ bɛtɔbɛ dɔ̀ bɛtú bɛbínyɛribɛ ntɛ bɛɛ tú bɛ yɛɛnní kɛtenkɛ ntɛ bɛwɛtidorbɛ kɛkɔ̀kɛ iwua ntɛi miɛkɛ kɛtenkɛ yĭ́nkɛ.   … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , | Comments Off on Otammari – Bɛ́wɛtidoribɛ

Otammari – Kumɑ́ɑ̀ku

Written by:  Krepɛ̃ɛ̃ B N’hãnaba Otɑ̃mmari, munúmmu, owɑ̃ri, odakoo bɑ́ kùù boti cɛ̃nkɛ. Iboti imɔɔ yi mɑ́ɑ̀ti mu dɛ nɛ́ yi nɑ̀ kɛbo wɛ̃nnɛ mɛmɑ́ɑ̀timɛ bɑ́ nɛ diyie mɔri.      Kutɑ̃mmamáɑ̀ku bonɑ̀ kɛ́nfiikw tɛćiɛ̃̀̀̀tɛ miɛkɛ yoo bɑ́ kɛ bɛ̀ dɔ́ … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari – Kumɑ́ɑ̀ku

Otammari – Fɛnɑɑfɛ fɛɛ  kú kɛfòò

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba      Kupáticiaku kù, nnáá  nh Otɑ̃mmari nɔmɛ mmɛ kɛ ɔ̃  mmɔkɛ tɛhontɛ kɛ tɛ kuá kɛ tɛɛ kú kɛ́nfoo kɛbɛ wɛ̃ nkɛbo. K’oo tɛ dɔɔrinɛ o’yɛmmɛ dɔ́mɛ; fɛʼfiɛ  nho béke dii mɔnni. Fɛnaafɛ  bó  kúmɛ … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , | Comments Off on Otammari – Fɛnɑɑfɛ fɛɛ  kú kɛfòò

Otammari- OPOWANTI (The bridegroom)

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA and Ndaa Fidomɛnni (With permission of Krepee) Odapàà mmɔɔ̀ weè do dɔ́ onitipòkù, kɛ́ mɛnkɛ ò dɔ́ weti-weti, kɛ́ nhò mau-nɛ̀ yɛkã̀ã̀kɛ̀ sã́ã̀ kɔ̃mɛ kɛ̀ bɛ̀ tì kɔ̀ɔ̀. Kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ mbo k’oni-ipòkù nákɛ́ o’dacɛ̃nni kɛ … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari- OPOWANTI (The bridegroom)

Otammari- DIPOPUO! (The Marriage)

Told by:  NTIKÃNTA  Wenyíkèè  (Traditional healer of Koussoucoingou Village) Written by: krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA   Bambà kutenku ceetɛ kɛ̀ narkɛ k’oò niti dɔɔ̀ri ò dɔ́-mɛ. K’aà máá-nɛ onitipoku kɛ̀ dǐ pɛ́ɛnsìì dǐ’tɔbɛ kɛ̀ kuɔ di’naanti kɛ̀ deè à yɛmbɛ ɔ̃ɔ̃ nsɔ̃́ … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari- DIPOPUO! (The Marriage)