Otammari – Fɛnɑɑfɛ fɛɛ  kú kɛfòò

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba 

    Kupáticiaku kù, nnáá  nh Otɑ̃mmari nɔmɛ mmɛ kɛ ɔ̃  mmɔkɛ tɛhontɛ kɛ tɛ kuá kɛ tɛɛ kú kɛ́nfoo kɛbɛ wɛ̃ nkɛbo. K’oo tɛ dɔɔrinɛ o’yɛmmɛ dɔ́mɛ; fɛʼfiɛ  nho béke dii mɔnni.

Fɛnaafɛ  bó  kúmɛ kɛ́nkpáá kɛfoo yí  tú a bo fɛ ya nunkɛ kɛ fɛ centi kɛ kupíku maku kú kɛ kútɛku foo, áà?  Dɛ̀ bo á  bo totimɛ mmɛ kɛ́ya mutàmmawɛ̃rimu, titɑ̃mmadiɛti, mɛtammɛcii  nyaaro mɔnni nɛ  yiénni  Otɑ̃mmari  mɔkɛ  tìì bɔti.  Kɛ ɔ̃ɔ̃  kua fɛkpá naafɛ kɛ nyɛ̆́ fɛɛ kú kɛyɛ̆́ fɛɛ kpɑ́ɑ̀ kɛfòò. Tinaayempɛ̆́nti  tɑ̃ũbɛ tú Otɑ̃mmari n we.  K’àà  bo sia nkɛwéntɛ, kɛyie, kɛyiɛ̆́tɛ dɛ tú mu, dɛ sũ yɛbáà mmɔrɛ nyɛ. Fɛ́ɛ̀ naafɛ kó  mutɔ̃mmu sũ bɛ́nitidɑ́ɑ̀bɛ ko yɛbáà mmiɛkɛ nkɛ. Tɛ́fɔmbitɛ ɔ̃ɔ̃ ta  difɔndɑ̀ɑ̀  kɛtá  diníì  kɛkɔntɛmu yɑ́ɑ́ ba?

Dɛ bɛ́nku ifɔntɛ́ɛ̀ nyi a’kúkɔnni, benni a’nɛɛ biɛkɛ a kó bɛkotibɛ nɛ nákɛ a’hɑ̃ubɛ.  Fɛkpánaafɛ fɛɛ kú  kɛfoo  dɛmbɛnkú fɛʼdiɛti nti.  Ditennidi dii ɔ̃ mbo  kɑ́ɑ̀ na kɛ ndɛ ketri mubantímù. Bɛkɑ̃bémbɛ yiikɛ ɔ̃  ndɛndo  nsɑ̃u  kɛ bɛ hókɛ bɛ’ naayie nkɛmɔ mmuhɑ̃ɑ̃kɔ̃́mmu  kɛ wéé’ò mɛdɛtimɛ kɛ wéé  o mɛtɔ́ɔ́mmɛ, bɑ́ kɛ yí  siɛmmu   mùù  tù ohɑ̃ũ.  Kɛ  yɛ́kɑ̃  kua nkɛ tú: bɛdacɛ̃mbɛ, tɛhontɛ do kúpórkú.  Dɛ nu ntuɔkɛ sinitidɑ́bíí  bo ya dii mɔnni  sitɔbɛ  kɛyiɛtɛ Mpo.

Kɛ  mɛmmɛɛ  pɛ̃ɛ̃t’oo kɛ bɛ́ɛ̀ yiku tihɑ̃uti kɑ̃tri. Siɛ nkɛ ya fɛkpáˈnaafɛ  bo kúmɛ kɛ fɛʼyie  nni kpaa kɛfoo kɛ bɛ hoku, yɛ́ mɛɛ boti?  

Otɑ̃mmari tɔ̆́ɔ̆̀mu!   

Bɛhɑ̃ubɛ ɔ̃ɔ̃ yɛ nsɔ́ɔ̀tɛ́nɛ, tɛyaadáti  heutɛ ɔ̃ ndɛ nkua nkɛ tú: muyɛkummu kɛ mu tii tóróro, okóti yí bo kɛ bɛ tɔ̃nńi  ibi inaakɛ nyi kɛ i bɔ́nti dɛtie. Kɛ bɛyaadatibɛ hókɛ yɛnaayie kɛmɔ  bɛʼyiikɛ muhɑ̃ɑ̃kɔ̃mmu kɛcenti  munaacemmú  kɛcoku  munaa céè nyau yau kɛwétiní tɛbammu ciɛ̃tɛ. K’ɑ̀ɑ̀ na bɛ dɑ́ɑ̀ sɑ̃ntɛ k’ɑ̀ɑ̀  mɛ nyiɛ̃kɛ bɛɛ pɔntɛ o’danku. Ntɛ bɛɛ cɑ́ɑ́ntɛ timúti nɛ bɛ ˈnaakɛ yetɛ, ntɛ bɛɛ yɑ̆́  bɛ kpɛi mììti. Kɛ ti bo nte  kóò bɑ́ɑ́ dɔkɛ cokɛ kɛdɛ́tɛ́ o’hɑ̃ũbɛ yaa bii bo o dɑ́ɑ̀ kpɛí.

Bɛ bɑ́nni fɛkpánaafɛ  fɛɛ kú kɛfòò, kupie ndo  dii mɔnni ndi fɛ’yĭ́nkɛ, bɛ fɛ si dii mɔnni kɛ Mpo nɛ dɑ́ɑ̀  bɛnkɛ o dommu ɑ́  bo nh otɔ́ mɛɛboti. Wétɛnɛ kɛ ya fɛkpánaafɛ  fɛɛ kú kɛfòò  fɛ’tɔ̆́mmu sũ mɛɛ boti. Fɛɛ te k’oo tɑ̃mmari mɔkɛ  kucɛ̆́ũ iboti tɛi miɛkɛ k’oo ‘pĭ́timɛ cɑ̆́ɑ̆̀ nk’oo’hɑ̃rmɛ cɑ̆́ɑ̆̀. Nyɛ̃mbo yĭ́ do, ti’ta aribɛ nɛ mutɔ̃mmú bɛnakɛ dɔɔ mu kɛ ti kpɑ́ɑ̀ mɔkɛ yie ndɛ kó  tɛféntɛ.


This entry was posted in Otammari, Otammari and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.