Sukuma – BWANA BHAPINA BHADATU

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu     Edited by: Fr. Zakaria Kashinje OSA

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

   

Shilaka jingi jilihaya mulagagi. Wogoha ulabhula, haho na haho ugaluka ubhiza itale lyapi. Ukukaya bhalolela shiku ninchildrengi nduhu kumona. Nose nu ungi ubhuka kuja ko, nang’hwe ukalabhula ubhiza itale lyapi. Ilumbu lyabho usaga ing’wene duhu. Wakanoga ubhuka nang`hwe ajile ko. Uzwala mnyenda ya nyagosha, ushika haho kagikulu. Kung’wila, “Ubhebhe ulibhiza giti ulinkima ukuduja gete. Mazuli zuli duhu bhabhitile bhayanda bhabhili aliyo bhatinashoka na lelo.”

Sumbagwe nu bhebhe, nahene yiyi inhega uje. Ng’hana ng’waniki uja ukashika, aho washika wika ha Nzobhe yakwe, usola bhuluba uchibha amatu.

Wandya kuja kunoni yakwe. Nawe wigwa shilaka shilihaya, “Ndimagi, mulagagi.” Ng’waniki ajile duhu, nose wipandika. Aho wipandika wiwila nakupandika noni yane. Usanga noni ningi jikwimbaga. Iyo yalimukapundu kasoga wisola.

Aho alika uyiwila, “Bhadugu bhane bhajimilila henaha, nakubhabhona kinahe?” Noni yung’wila, “Solaga guyu ntumba gwa minzi uje usamagulila bhakumisha duhu.” Ng`hana wita gitumo wawililagwa. Bhuyufuma bhanhu bhingi, kushisha ubhapandika na bhasisayi. Bhanhu bhingi bhakayega no. ung’waniki bhunkuja.

Bhubhiza bhashoka bhuja kukagikulu, bhukasanga kachaga. Bhukajika bhusambala bhuli ng`wene kaya yakwe. Abhoyi nabho bhuja kaya nu ilumbu lyabho. Ng’hana inoni yeniyo yubhalang`hana mubhupanga wabho.

 

 

This entry was posted in Sukuma and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.