Konso – XORMA KA KELTAYTA (A monkey and the lioness)

Collected and written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Xatta ki’ini. Awta takkaayye xorma kelkayta ka tika karmaa kapaa desa

tarpini, ka a deepoode malla pishaa ikkaytaa qinsattae tika karmaa opa

maqe. Awse ahata patta tikee ca. Appaa lakopaa kodaa’aane. Ahatase a

karmaa etee keltayta pishaa daasse kamaa assee ki’ite ka kelayta kaasatte: ”

Qupiyyati maanae qaqalla’aden?” Keltayta ka kidee: “Jifeeta asse kode”.

Ahata karmaa ka ki’iteewwe: “Maanae miliqliq tooyyanni.” Keltayta ka

kidee: “Ini a’’upto. Ahaa ini a mala xormeeta. “Ahata karmaa ka

ki’iteewwee: “Koottaati kamaa ini dalla’ata maanaa. Keltayta ka kidee: “An

kuyya’at piisa farta qaraa anno mallaa koracca asse ana luuqishe ka ana

kamme dalla’ate kode. Sitiyyi, ahatase a karmaa akataa isha keltayta jaalatte

ka keltaytopa hemamaa heennaatte ka keltaytaseti qataroota qapte ka ki’itee

partaani ana kapopa xooyew. Awtase a q(a)tarootati ata aappaa karmaa

awse tikee nakaye. Keltayta kade’e ka etee aappaase a karmaa akke mikte

tammaqe ka kidee: “Nakaytaawwe poqallaayyo. Aappaase a karmaa ka

kidee. “Maanae qupiyyaati qaqalla’adeen?” Keltayta i kidee: “Piitta kara

damta faddattaa asse kode.” Karmaa ka kidee: Maanae miliqliq tooyanni?”

Keltaytase ka kidee: Poqallaayyo a mala kere’etaenne.” Karmaa ka

kideewwe: “Koottaati kamma ini dalla’ata maanaa?” Keltayta ka

kidee: “Shirqooqqota marayaa qudae asse kode. Karmaa ka kidee ke a’asse

paho, manaae ahatiyyo sassapatte?” Ka keltaytase qide ka daane. Sitiyyi

oori ahatase a karmaa oppe’e qawwaawte ka ki’itee: “Katii aappiyyo awwe

areeyyen kinnini a helati ata patte’en sassapame. Ha awwe olsa.

This entry was posted in Konso and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.