Konso – OORTETA KA KATANA (The oorteta bird and the rainy season)

Collected and written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Xattaa ki’ini. Xampirteeta takka oorteta ki’inaan ka kirra kape qoyra qare’e

saattaa saattaatte ka oppe hellaa dalte. Etoosen etaa soroora a roopa tupaa

xata roopno malla kirra ka malxaan immakaade. Innaa oorteta ka saattaappa

shinqadeen ka malxaapopa pi’en ka malxaan haadamen. Semmalla paraa

ooro piisa oo etaa katanakkaynittooye oorteta pora iyyini ka ki’ini: i oorteew, i

oortwwe! orra ka oori ki’ini: Oorteta katana, xampirteta oypa.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.