Iatmul – Clan Fighting

Told by:John Bonjui (Korogu village)

Collected by: Dr. Gerd Jendraschek – (Original version with translation here)

Kan gabukatti’wa nyaagi’k, adi ni’na gwaatdu, ni’na nya’ikdu ka’i, ni’na gwaatdu, waliyalaa Pali’bei vi waliyali’javaak bukkatti’kawun.

Samyagwak jaabi’, ni’na vaala, Pali’bei vi waliyali’ja vaala, Kaviyakumali vaala. Ti’jan wugi vaalaba taba-vli o tabavli kyeli ki’ta o wugi sakkwatni’ba kuttaa kuli’di Kaviyakumeli vaalaba. Kulaa Pali’bei vi waliyali’di.

Daaika yika Pali’beikak vi’li’jan, taak si’vla si’vlaba li’li’jan, vaduanba yakili’di. Vaduanba yakika li’ka yika, vaduan yika gwai gwai yika gwa’i tolalaa, wuba mava babajwi kutti’di. Babajwiba kuttaa li’ka babajwiba yakika li’ka yika babajwi mavaba yakika li’ka yika gwa’i tolalaa, taba Gaibeli waliyali’jaan giyabak. Yaman kukka maalini’bida kukka taba awak sawak si’li’di.

Si’ka bulijan si’ja ni’ba Pali’beikak si’jan, si’ka naabu pi’tta, baagu kiyali’di.

Dino Pali’bei ni’nkak si’li’jaan, giyabak dino baagu kalili’di Kabujagu.

Wupmâ kalika yika yili’di.

Akkwi ti’jaan ni’na gwaatdu, ni’man ki’gi li’ka kabi’ki’bi, kan babla gaai gilaa li’na ki’pmasi’bi’, vi ni’bi kava. Kan kava ko li’di’, ko gu li’di’, dunyan ka’i.

Ki’ta gepma ana li’di’.

Pali’bei walaa Pali’bei si’ waliyali’jan Pali’bei ni’ma si’, Malige wakuka dalaa waliyalaa waliyali’di.

Wupmâ waliya yaa li’di.

Yaka li’ka yaka, vi yika gi’li’di’, gakaya yaa kan Koloku gaai gila, babla laba Kabi’kmaligea kan. Taak agwak ni’ma avagekak Koloku waali’di.

Kan babla kan gepma laba Kabi’kmalia, Kabi’kmaligeba laba li’kani’n.

Ko li’a kabi’ki’bi waliya yaka yaa kladi gwaatdu.

Ak taat gwaatdu waliyali’javaak agian buk’wa.

Ni’na nya’ikdu kai, ni’na nya’ikna nya’ikdu.

Ni’na gwaatdu waliyali’javaak’a an buk’wa.

Vaala agian di’ ni’na vaala Samyagwatnyangu, Kaviyakumelivala.

Wugi vaalaba saavi si’li’di, saavi si’laa waliyali’di. Saavi, da’mavaalaba taak saavi si’li’di. Waaki’k, waaki’k daa kuka, waaki’kba yakili’di, vaala yaa kusi’si’ yakijan ni’bida yadi’, an waaki’kba si’li’di.

Ak giyabak. Wuna wukka li’wavaak gwaatdu waliyali’javaak butjavaak ak wun buk’wa, buchelija vaak’a buk’wa.

Ak giyabak.

 

 

This entry was posted in Iatmul and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.