Iatmul – The Mourning

Told by: Kumian Koski (Korogu village)

Collected by: Dr. Gerd Jendraschek (Original version with translation here)

 

Wunaya Ki’miyan Koski.

Dunyangu wa’gu lakalaa yaa di’na maaki’n ti’ka yika gi’li’na vaakkak bupmekawun.

Kiawusi’malikak taba wa’gu laakani’n.

Chechiva wa’gu lakalaa yaa chechiva, wegasi’va, kwasala…

Chechiva laba kan di’na yoli taba kwaklavaak yikani’n babla.

Kan babla laba aaiwa maaki’n ti’kali’ka wakwaika, yika mava ya’kika, yika gu yaakulaa valayavaak yikani’n.

Valayalaa yaa ki’ki’da ki’ka ti’ka yivaak ti’kiya ni’ba yidi, nat ni’ba buli’gan kwaa, ki’nya gabiba nat ni’ba yikiyadi.

Dina gekava gekava yikiyadi.

Ana ak ti’kiyadi. Apmâ yili’kani’n.

Kan ni’na yili’navaak ki’gian, dunyan kavle yidi’ mi’na ti’li’navaak.

Adi vaakkak taba bukkawun.

Giyabak.

This entry was posted in Iatmul and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.