Otammari- DIPOPUO! (The Marriage)

Told by:  NTIKÃNTA  Wenyíkèè  (Traditional healer of Koussoucoingou Village)

Written by: krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA

 

Bambà kutenku ceetɛ kɛ̀ narkɛ k’oò niti dɔɔ̀ri ò dɔ́-mɛ. K’aà máá-nɛ onitipoku kɛ̀ dǐ pɛ́ɛnsìì dǐ’tɔbɛ kɛ̀ kuɔ di’naanti kɛ̀ deè à yɛmbɛ ɔ̃ɔ̃ nsɔ̃́ ndi nɛ́i mu kɛ̀ kò.

Bɛ̀ dò pɔ̃ dìì mɔnni do yoo mu nsa kàà yiɛ̀kɛ. À bò pii mɛ à’poku dɛɛ dò tè kɛ̀ dè n kɔ́ɔ̀. Kɛ́-yɛ̃ bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ dá dúa nɛ muwɛrmummu sãkà; k’aà dɔ́ yoo à yí dɔ́ a kɔri-mu. Yié nkó yɛ mɔrɛ, weè dɔ́ we o wé nkɔri ba k’àà nitɛ kùù boti.

This entry was posted in Otammari, Otammari and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.