Tag Archives: Togo

Otammari – OTÃMMARI KÓ IDIWÙA (food staple of the Otammari)

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba     1. Ipuaka/ ipɔ́ɔni, taténtenta, dipɔɔwùã 2. Tiyoòti:      ↘ Yayomaàta  ↘ Yakpã́mmùa (yatãmma kũmaà)  ↘ Yakpã́mpĩ̀ã (yɛwã kṹmaà)   ↘ Yanɔ: Sinɔ̀sua, yɛyonnɔ̀, tinɔ̀pɛ́ɛti…   ↘ Yamariyɔ   ↘ Yɛkotɛ́nkò   ↘ Yayìɛba   … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , | Comments Off on Otammari – OTÃMMARI KÓ IDIWÙA (food staple of the Otammari)

Otammari – Tɛhòntɛ nɛ Dic̀ɛri (The rabbit and the frog)

Written by: Krepɛ̃ NHÃNABA      Tɛhòntɛ nɛ̀ dicɛ̀ri dɛɛ̀ do cɛ̃n dɛ tɔbɛ mufòmmù miɛ̃kɛ. Kɛ́bennɛ kɛ bo yà wèè tú Mpo kɛ́bantɛ taàkà.      Tɛhòntɛ tɛɛ̀ do cɛ̃n dicɛ̀ri, kɛ́ di senkuri sɔmm̀a; kɛ́ yí n di … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Otammari – Tɛhòntɛ nɛ Dic̀ɛri (The rabbit and the frog)

Otammari – Tɛmɔtɛ, Kupìeku, nɛ̀ tɛbuɔtɛ (The sheep, goat and dog)

written by:  Krepɛ Nhãnaba       Kudɛ́tinnaàti tú, kɛ̀ kupùɔkù  wenni bɛtɔbɛ ciɛ. K’aà tú  opɔɔ̀ kuipíku, maku, mɛsaà  ɔ̃m bomu kɛ mɛyɛɛ̀ ḿbo baaka, tipíìti timɔɔ bíɛkɛ, dɛ̀ bona kɛ́ntù diwɛɛ, yoo  idieti  “ocienti kóti nɛ o’cicɛ”. Dɛkpɛɛ̀ … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari – Tɛmɔtɛ, Kupìeku, nɛ̀ tɛbuɔtɛ (The sheep, goat and dog)

Otammari – Tɛmɔtɛ nɛ kuwaàtóntoǹku  (the chameleon and the dog)

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba Kuwaàtóntoǹku  kuù do di kɛ́dí masémmà di kpáa miaka; ka bée nd́aa kù kaà yĩmu kà táfɔ̃̋ɔ̃̀ta kù yaàtàda ku’fommu sɔmmu, katenka yĩ́nka. Kuwaàtóntoǹku do yon kunáa kà tamɔ̀ta yom màtua m mà, dà ta’yamma. “Kuwaàtóntoǹku”  … Continue reading

Posted in Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari – Tɛmɔtɛ nɛ kuwaàtóntoǹku  (the chameleon and the dog)

Otammari – Tádɛbɔ́ra nɛ o’dieku

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba Dihɔɔ́ diɛri ndi kɛpɑ̃ɑ̃ mɛsaa mmɛmɔɔ k’àà cɛ̃nkɛ kari kɛsenni mu n’aa’yɛmmɛ fɔ̆́ ntuɔkòo kɛ di bekɛ a bo mu ya só_ só!     Tádɛbɔra kari dihɛɛ yiikɛ nkɛ kusokpɑ̃ɑ̃ku  kɛdo nkuduókù kɛ́mɔkɛ kudieku weiii … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , | Comments Off on Otammari – Tádɛbɔ́ra nɛ o’dieku

Ewe proverbs

Collected by: Cephas yao Agbemenu,  African proverbs,sayings and stories (visit to read proverbs explanations)   1.   Koklo ka koli dzi, eno fe atafu nue wokena do.  A chicken that keeps scratching the dung-hill will soon find the mother’s thigh bones.  … Continue reading

Posted in Ewe, Ewe | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Ewe proverbs

Fulani Proverbs

Collected by:  African proverbs,Sayings and stories (visit to read proverbs explanation)   1. Munyal deefan hayre.                        Patience can cook a stone. 

Posted in Fulani, Fulani | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Fulani Proverbs

Otammari- OPOWANTI (The bridegroom)

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA and Ndaa Fidomɛnni (With permission of Krepee) Odapàà mmɔɔ̀ weè do dɔ́ onitipòkù, kɛ́ mɛnkɛ ò dɔ́ weti-weti, kɛ́ nhò mau-nɛ̀ yɛkã̀ã̀kɛ̀ sã́ã̀ kɔ̃mɛ kɛ̀ bɛ̀ tì kɔ̀ɔ̀. Kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ mbo k’oni-ipòkù nákɛ́ o’dacɛ̃nni kɛ … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari- OPOWANTI (The bridegroom)

Otammari- DIPOPUO! (The Marriage)

Told by:  NTIKÃNTA  Wenyíkèè  (Traditional healer of Koussoucoingou Village) Written by: krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA   Bambà kutenku ceetɛ kɛ̀ narkɛ k’oò niti dɔɔ̀ri ò dɔ́-mɛ. K’aà máá-nɛ onitipoku kɛ̀ dǐ pɛ́ɛnsìì dǐ’tɔbɛ kɛ̀ kuɔ di’naanti kɛ̀ deè à yɛmbɛ ɔ̃ɔ̃ nsɔ̃́ … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari- DIPOPUO! (The Marriage)

Otammari- TƐHÒNTƐ̀ NƐ KUDANTIKU (The rabbit and the bird)

Written by: krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA   Tɛhontɛ  tɛ̀ɛ̀ dò yɛ̃ ntɛ yí yuoti kɛ̀ ciì. Kɛ́ máà-nɛ dantiku wèè munkɛ̀ yí yo. Kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ fĩnɛ fĩn-nfĩ. Tɛhontɛ tɛ̀ɛ̀ do duɔ kupaku yɛtĩntĩrɛ yɛkuɔ kɛ́dontɛ mukũ̀ũ̀ kɛ̀ kũnnɛ kɛ̀ bo nsoo n … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari- TƐHÒNTƐ̀ NƐ KUDANTIKU (The rabbit and the bird)