Tag Archives: West Africa

Dagomba – Kpatiŋdariŋga Kpariba (The spider and the cricket)

Written by: Late  Philip Baako Adam Malshegu Editted by: Adam Carlos A. Special thanks to Mohammed-Muniru Cosmos     Yi mi binshegu din tahili ka kpatiŋdariŋga ti kuuikuui ka o ni kuui shem ŋɔ? To di daa  niŋla lala ka  niŋ … Continue reading

Posted in Dagomba | Tagged , , , | Comments Off on Dagomba – Kpatiŋdariŋga Kpariba (The spider and the cricket)

Ewe proverbs

Collected by: Cephas yao Agbemenu,  African proverbs,sayings and stories (visit to read proverbs explanations)   1.   Koklo ka koli dzi, eno fe atafu nue wokena do.  A chicken that keeps scratching the dung-hill will soon find the mother’s thigh bones.  … Continue reading

Posted in Ewe, Ewe | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Ewe proverbs

Tuareg proverbs

Collected by:  African proverbs,Sayings and stories (visit to read proverbs explanation)   1.  Ta n-ameri salah, ta n-amiksan sadsa.      The (word) of a friend makes you cry; the (word) of an enemy makes you laugh. 

Posted in Tuareg, Tuareg, Tuareg, Tuareg, Tuareg | Tagged , , , , , | Comments Off on Tuareg proverbs

Otammari- OPOWANTI (The bridegroom)

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA and Ndaa Fidomɛnni (With permission of Krepee) Odapàà mmɔɔ̀ weè do dɔ́ onitipòkù, kɛ́ mɛnkɛ ò dɔ́ weti-weti, kɛ́ nhò mau-nɛ̀ yɛkã̀ã̀kɛ̀ sã́ã̀ kɔ̃mɛ kɛ̀ bɛ̀ tì kɔ̀ɔ̀. Kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ mbo k’oni-ipòkù nákɛ́ o’dacɛ̃nni kɛ … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari- OPOWANTI (The bridegroom)

Otammari- DIPOPUO! (The Marriage)

Told by:  NTIKÃNTA  Wenyíkèè  (Traditional healer of Koussoucoingou Village) Written by: krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA   Bambà kutenku ceetɛ kɛ̀ narkɛ k’oò niti dɔɔ̀ri ò dɔ́-mɛ. K’aà máá-nɛ onitipoku kɛ̀ dǐ pɛ́ɛnsìì dǐ’tɔbɛ kɛ̀ kuɔ di’naanti kɛ̀ deè à yɛmbɛ ɔ̃ɔ̃ nsɔ̃́ … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari- DIPOPUO! (The Marriage)

Otammari- TƐHÒNTƐ̀ NƐ KUDANTIKU (The rabbit and the bird)

Written by: krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA   Tɛhontɛ  tɛ̀ɛ̀ dò yɛ̃ ntɛ yí yuoti kɛ̀ ciì. Kɛ́ máà-nɛ dantiku wèè munkɛ̀ yí yo. Kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ fĩnɛ fĩn-nfĩ. Tɛhontɛ tɛ̀ɛ̀ do duɔ kupaku yɛtĩntĩrɛ yɛkuɔ kɛ́dontɛ mukũ̀ũ̀ kɛ̀ kũnnɛ kɛ̀ bo nsoo n … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari- TƐHÒNTƐ̀ NƐ KUDANTIKU (The rabbit and the bird)

Otammari- DINABA (The origin of the Otammari)

Told by :   NTIKÃNTA  Wenyíkèè  (Traditional healer of Koussoucoingou village) Written by: krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA   Otãmmari omɔɔ kò dinaba tú kubentiekù. Ò dò kɛ̀n totí yɛyètɛ̀. K’oò sokpãrii túotɛ o’nɛ nɛnti kɛpĩ̀ kucɛ; kɛ́bátɛ̀ tɛkpããtɛ kɛ́ hompɛ. Bɛ dò bo … Continue reading

Posted in Otammari, Otammari | Tagged , , , , , , | Comments Off on Otammari- DINABA (The origin of the Otammari)