Otammari- OPOWANTI (The bridegroom)

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA and Ndaa Fidomɛnni (With permission of Krepee)

Odapàà mmɔɔ̀ weè do dɔ́ onitipòkù, kɛ́ mɛnkɛ ò dɔ́ weti-weti, kɛ́ nhò mau-nɛ̀ yɛkã̀ã̀kɛ̀ sã́ã̀ kɔ̃mɛ kɛ̀ bɛ̀ tì kɔ̀ɔ̀. Kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ mbo k’oni-ipòkù nákɛ́ o’dacɛ̃nni kɛ dɔ̀ “A bo tãnt’o mɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛɛ bo ntɔ̃ɔ̃, tikpáákɛ̀nnáaǹtì yi bo. K’onitidɔ̀ɔ̀ mɛ nyitɛ diyiè mari kɛ́tãnt’o onitipòkù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛsɔ̃́ nho kpaá kɛbérí, k’óò yà kɛ níí pĩ́ dim-buu kɛ̀ dì fitɛ́ k’òo pĩ́ ditɛri kɛ̀ dì wɛ́tɛ́, k’òo baa nɛ́ mpenti-mu! Mudɔmmú mɔ̀nnì tù ɔ̀kɛ k’onitidɔ̀ɔ̀ ítɛ́ mɛcãã kɛ bo dekɛ kɛ́ta òpocɛ̃nni borɛ̀, kɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tè k’odakótì nɛ́ ò bàa kɛ dɔ̀: Báá dekɛ, a bo duɔ́ m’borɛ̀ ndɛ! K’odapàà mɛ yie kɛ́duɔ́ odakótì borɛ̀. Kɛyènkɛ̀ totɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ’cuokɛ̀ k’osapàà tũntɛ dimannì kɛ bo pĩ́ o’dacɛ̃nnì, k’okotì dat’o’níí, ò mɛ yɛ̃́-mɛ̀mu o’sapàà pĩ́ mùù tɔ̃mmú, k’osapàà wɛ̃tɛ. Kɛ̀ dɛ̀ mbo yíɛ́ k’osapàà tó tũntɛ kɛ́wɛ̃tɛ-ni k’odakótì wɛ̃tɛ k’óò bàa, k’òo mmɛ́ nhɔ̃ hérí kucɛ mɛ̀tããti.

Dɛ mɔ̀nnì k’odapàà fũ̀ɔ̃̀ tú mɛniɛ báú-báú, ò tɛ̃́nkɛ yí te omáà, kɛ̀ dɛ̀ dò nwèe naán-nɛ̀ kumìɛ̀kù bɛ̀ duɔ́ kù. K’òo ndɔ́ kɛ́yɛ̀, kɛ́cokɛ́, kɛ́yɔtɛ, ò mɛ tɛ̃́nkɛ yi nna kɛbo duɔ́! Kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ k’odakótì dɔ̀: Báátí kɛ̀ n da cie. K’òo túótɛ́ o’dɔɔkù kɛ́báátí, kɛ́niitɛ́, k’odakótì tũnnɛ. Kɛ̀ bɛ̀ nkérí kɛ́tuɔkɛ dimàà marì kɛ́nsɔ̃́ dimannì sàkɛ mutie kɛsĩ́ĩ́, kɛ bɛ̀ wúó. K’odakótì dɔ̀: Bɔ́ɔ́tɛ́ mutie k’a bo yà dɛ̀marɛ̀. Ò tú wéì kɛ́yà kumaanti, ntɛ tininti, ntɛ̀ diyórì nɛ̀ yɛyɔ̃̀rɛ̀ kɛcuti-ni. K’òo cokɛ́ kɛ́ dì puu kɛ ò yã̀kɛ k’òo do kɛ́yítɛ́ kɛ́wɛ̃tɛ-ni kɛ́ta odakótì tàake fiè. K’òo dɔ̀: Dɛ̀ tɛ̃́ntɛ do mmɛ?

A’pocɛ̃nnì a wee kɔ̀tɛ-ní dìì borɛ̀ dii ba ndii! Dɛ mɔ̀nnì odapàà wenwe nɛ́ paati máà ndi ò yí yà ò bo yĩ́mɛ̀ kɛ́kuri kɛtenkɛ̀, ò mɛ nyi na kɛ bo puu, dɛ̀ ò di máà ndi feu. O’nùù sɔnni baa nɛ́ tú: Okótì yíɛ́ kɛ́ n cíe, k’àa yí n cie, m báá dáátí kɛko. K’okótì ò bekɛ o’ciɛ berindɛ̀, k’òo dɔ̀ o’ciɛ mu nyi tɔ́kɛ́. Ò yà dìì mɔ̀nnì o’hɛɛ̀ tieti nɛ̀ okótì bɛ̀ dɛ ndèntɛ kɛdɔ̀ ba-bɛma k’okóti nwɛ̃ti k’òo dammù muceé máà ndi kɛ́hut’o kudieku miɛkɛ, k’o’wemmu yɛ̃ nkã́!

Bɛ̀ dɛ ntú a báá yetɛ okótì tié. Bɛ̀ yen-ni okóti dùɔ̀ ndi, bɛ̀ yí yen-ni o’nùù. Bá okótì fɔ̃́ k’àa yíé nha’kotitɔbɛ̀ náaǹtì a hɔ̃ɔ̃ yi mpákɛ́ diyiè marì, a’pakumɛ hɔ̃ɔ̃ yí ndɛu.

Kũ̀ntidànkũmmu!

 

This entry was posted in Otammari, Otammari and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.