Konso- Kere’ewwaa lakki

Written by: Dr Ongaye Oda

Xattaayye, ishoota nama lakki kiini ka ortura paata hanni. Ooto hannaneeyye takkanne karka la’ayyo’e shaxene kiini. Etee shaxeneeyye takka ata kideene kiini ka isee qoyroppopa fayede kelaayye qoyra tafe. Qoyrase a oppeela fayyennaanne fayyema kelaayye tafe ka aane ka kale ka toolase xaayshoti’i kiini:”Haa nama xati karkasin shaqanne ka eeyye qoyroppaayyew ca.” Etee toolase ullupe ka awle kammaayye, aappaase ee poroppan lekkado idape ka, eeyyew ca. Ataaka takamase a shaqeen i qeede ka ishin kalade. Etee kalade kammaayye, toolase ee awle aappase eeyye qoyroppa cay. Aappaa i qeede kiini ka helladi haasawade. Ka kiini:”Hellaayyo, anti akku infayyaday ka tuqquuray, ooni intuqquurayee eeppaxa qapa ka doddota.”

I kiini keraase eeyye qoyra qaraayye kootta kara’e kute’e kiini ka eeyye ca. Etee aappase fayyade ka eela kayyeeyye keraase qoyroppaayye co, aappase minaa xata diitee kiini, ka kiini: “Hellaayyo eeppaxata qapa.” Torrasso aaddeyyo’e torraanne dakaye. I kiini etee aappaase xaysho eela fayyenno pi’e, hellaasene i doddoten. Ka aappase xaysho isshen. Keraase i lekkade kiini ee i kannaan kello. Oori ka ee lekkadeeyye, i kelaayye qahe ka tawe. Awta lammattati hatante’e aaneene kiiniw, ka qolpayta la’ayyo qeeden. Ka qaleen. Etee qallaaneeyye aappaase a qolpayta ka takka i kidee: “Uta’een aanay kello qale.” Etee uta’e aane kammaayye, aappaase qallo ata kidee kiini ka qolpayse qale qale ka dikkishe ka.  A nama ishan akkinin maliyyi, a nama takka ishan qapnin maliyyi kiini: “Ana pattan, ana pattan ana pattaa hatee? Ata anan takka eeddesa anni; ee ana akkisho.”   Aappaase uta aane eeyye dakkaysanne kiini, ka qeede kiini ka marqinaasene a qolpayta karayye qeede. Mukke ka asse karitta qara’e katade, ka eeyye’e fire ka asse kidee:”isase ataaka tooyya’e de’e!” kiini ka aappaase qolpaytase allo akke.

Ee akkeeyye marqinaa tula qaropa alle shaqameen. “Aii! i ishene?” kidee ka qahe ka tawe. Aappaase amma xa’e kiini ka, swaasene a qale ollopa oorsade ka taqqamade ka dame. I kiini kammaayye, olminaa de’ene kiini ka kiini: “Ishaaw paho.” Ikka kiini: “Ishaaw paho. Oori kammaayye rakkoota tikoppayye qara’e de’e kiiniw, ishoota piisa qara’e de’te. Ee rakkoota de’eteeyye, takka ata kidee kiini ka takman aani. Ka murraata kela’e saallaa doope ka qara’e takma immake. Takka ata kidee kiiniw, ka taraa xati kela’e kate ka qara’e da’ata immake. Ee immakeeyye olminaa de’een ka kiini: “Ata maanaa’e sede kanne?” Ikka kiini: “Haa rakkootan qapa ka, malla takmoose kanni.” kide. Aappaa takman de’e i aappaase da’atan de’e kkiini:”Ata rakkoota maanaa’e qqapta ka takma kanni?” Ikka kiini:”Haa rakkoota a da’ata pidda’een qapa ka, takma kanni.” Aappaase a takman dee, aappaase a da’atati takma daashe. Ka kiini olminaayye kalla. Aappaa a da’atan dee aappaase a takmati’i daashe ka tikopanne kalade. Etee kaladen kammaayye, aappaase a da’ata piddade ee qaraxata pootteeyye, kelopaxata taraa. Aappaase takma piddade, ee qaraxata pootteeyye kelopaxata saallaa. I kiini ka iskaranxaaw duupade kiini ka kidee:”I ana’e kode.” Ataaka ka kiini:”I ana’e kode.” piisanneeyye olli’e koden. Ka olminaayye deene kiiniw, ka kiini: “Ishaaw paho.”Ikka kiini:”Ishaaw paho.” kiini. Oori innayti niika pakte, orra nefo ka ishoonna qara’e upnaade akka hannan, akka orra tiitannan iupnaadeen.  Amma dikadeenee kiini ka:”hela amma orra i ino qarae upnaadeeyi. Hela amma oon anno ka paata takka takka qeennooyye amma takkaayye inoo qapan ka ino leyshaneey. Alleen panna” kideen ka dikadeen ka alle’e pateeta’e xe’en. Namase lakki alle pateeta’e xe’en ka ee pannaaneeyye aappaa takka kiini ka sa’a lakkiw qapa kiini. Ikka qaraa kayen. Ikka kiini: “Ata hellaayyo, ayshopa ‘annittan?” Ikka kiini: “assu haa’e rakkoota ino qara’e kayye ka anka poroppaayye hin majara isho waan taqqamanna pora oppa can faaninna ka semalla alle’e panninna. I kiini ka “Hellaayyo, areepa ammaqtanee? Loallaa lakkiwen qapaay, seneewwe ssikissan ka kuufaw loallaa kelaayye qeettan ka dakkitaney. Hela amma oo areepa maqtaneeyye ka anka, ishina tamoosa murooyye maana? Ata lyay aappaase loallaa siksanno ata seetana. Ishootta umma inupan. Ka maqeene kiini. Oori ka maanaa sa’a lakkiwwiy ka kuufaw sa’a lakki’iwweye. “Takka kuufaw haaday, takka loallaa dawway. Hela amma sede inoon kamaawwe? Inayti tamoosa asse co ino mureyyi? Tamoosa qaraa maxxa i kodee haka dippa sessaa’e.” Ishootta kaffala. “ka ata sede inon kamaawwe?” Innayti, takka loallaa dawwe kiini. Takka tikoppaa nakaye. Isaase loallaa dawwe sa’ase lakki a dawwe: akammaa pora keerro, a mura kara tiitawno, a pora keerran umma tura qqa’annin can. Aa kamma keerro. Kuufase sa’a lakki utaawno saallaase kalaw kiino letta diishe haka saateeta kudan ka lakkiti prammin co, saallaase. I kiini ka haani nakayni ka haani nakayni ka haani nakayni. Ikka eeyyew ca. Ikka asu haani.Ikka eeyyew ca. A loallaa ikka pora keerro raawwaayye olopa kalene kiini aappaa tikoppa nakaye eeyye ca. A loallaa dawwe inayti kalaakalaa i kale. I kiini: “Atta ttooyte?” I kiini:”Eh? Maanan tooya sa’a lakkiyyi? Oo ddawwitooyye haa mura kelaayye asse mmukta. Ishoota ikka daman ka pakane kiini ka akka kalaakalaa qeetta ka kalissa. Asu rakkootan qapto. Kaatta kelaa mmukni nakayta.”  A tikoppa nakaye i kiini: “Xaayti atta ttooyte?” I kiini: “Iyaani. Saallaa lakkin kidaa. Oonin qeede ka asse kateeyye mukita ana paayya ini kela maanan koda anti oori waan koda kasu anqapo.” Ka qeenni kiini ka ishoonna lakki kiini: “Awwe oori inpursanna.” Ikka kiini:”Innayti in allen pursanna.” A tikoppa nakaye assew kupade, a kappinoppa nakaye assew kupade. I kiini:”Alle inpursanna.” “oowwi inpursanna.” Aappaase tikoppaa nakaye loallaa sene dawwe, loallaa sene dawwa ka sikinni. Aappaa tikoppaa nakaye kuufase haani. Ise tikoppaayye nakaye kuufase pira imalaale. A loallaa dawwee akkamase a xala aappaase ataaka kamma keerri nakaye assew kammaayye keerri nake. Ka olopa kaleene kiini:”inpiramme, inpiramme.” Ka kiini: “Atta ttooyte?” Ikka kiini: “Akkamase xaayti mineewween tooye.” I kiini: “Atta ttooyte?” Ikka kiini: “Akkamase xaaytiwwin tooye.” Oori innayti aappaase ishoota marra’ade ka ishoota kidee:”Tamoosan kaffalay loaayyo siksha ataaki kuufiyyo haada.” I kiini:”Awwe hellaayyo nessada, anaa dawwaay. Nessada,” ka qeede kiini ka loallaa sene dawwe ka kidee:”tikoppa nakaya piisaniyyi.” Ka nakayene kiini. Ee nakayeneeyye pirreewwaa oktaappa ca kiini okota karaayye pirreewwaa i akkaanni asu tulaqaraaxata moonteexata. I kiini:”Hela amma akku inprammey ollopa ooren. Oori inpirammey. Hela amma oon pirreewwaasene areeppa ca teyyanno ka kelaa tawno hela amma maana? Anka aree rakkootan makara akkininna.” I kiini takka i kidee:”Anaa qeedo ka oon qeedooyye atti qeedew, ka alli kelaan tawna oo kalishooyye ikka ino dapo.” Ka pirreewwaasene karopa asse harka kullishe. Ikka see qas ki’isse. I kiini ikka tafadee kiini ka ohata kelopa qapade. I kiini: “Atta ttooyte?” Ikka kiini: “Xaayyo a ana kayto inteyyade. Ata atti xaayti atteeyyattoowwe? Inkela aanan.” I kiini isee ataaka alammatta ikka kullishew. Ikka qas ki’isse. I kiini oori harka lakki inqapan. Takka tupa takka itawe, takka tupa takka itawe. Piisani oori olmina de’en. I kiini oori akkaa kalan i dapeen. Umma we’en qapan. Waa porose ishootan aana’en qapan. Umma oori we’e takka nefo’n qapan. Umma pirreewwaasene atan qeene ka harkoppan inkayni harka i murame.  Amma aappaase asene kiini aappaase loallaa dawwe loaasene kalshe kiini oori. Ee kalsheeyye qoyra a kappa haade kiini ka katee kiini xaarroppa’e ka kiini: “Hellaayyo xooyaa ka eepeela qoyrase qeeda.” I kiini tokka ikka xata deene harka takkaw xata qape kiini. Isee alammatta xata de’e harka takkaw xata sookshe kiini. I kiini:”Ata harkaa lakki aqqaqqaptanee?” I kiini: “Aappo, ihiinni, mut’uut’!” I kiini oori, harka lakki i tupaa quqquurameeneey, Seetanase i kiini:”Waassen akkoonittaane nefo anti kasu deyyoowwen ishin upade ka asse ishin kodee. Amma waasene karopa oorsha.” Kiini:”Harkoose okkotaase a pirreewwaa karopa oorsha.” Ikka kiini: “Ayno qeedaa paayye?” Ikka kiini: “Ishaa paayye.” Ikka kiini a karopa “Oorisho.” Ikka asse qape kiini ka ikka kamma’e ‘dab’. Ise alammattaati kiini: “Atti oorshew.” Ikka oorshe kiini ikka ‘dab’. I kiini:”Aana kala.” Hakaasitiiyye orroose oori ttooy inhanne.

This entry was posted in Konso and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.