Konso – Moottadaa lakki

Written by: Dr. Ongaye Oda

 Nama lakki ollin moottummi kiini xattaayye.  Ka haka parraa lekaa ollin moottumeen, ka parraa lekayaa moottumoositin ollin aaneen aanenee, ka, tikkaapa kaso ollin annii kiini ka ollin jaqaa ikni. Ka ollinniw firummi. Ka kuyya’ata takkaayyee, tokka ikka paayyee kiini ka kiini: “Moottoo, maanan ko’ona? Ihinii kaajaa shakkayaan qapnaay, nakatan nakanna, ka oltura’e xaayanna ka oo heerose kokkonnaado katanna.  Ikka kiini: “I paxaari, moottoo.” Ikka kiini: “Maanaan nakanna ka maanaa piddina? Maanaa yense kokkonnaade?” Ikka kiini:”Ha’i, Sookitta kuli’e xaay, sookittan heerina, ka unkulaappa’e linna. Ka awta hekeri kokkonnaadooyye, panna.” Ikka kiini:”I paxaari.”  Ka sookittase ollopa heereen, ka unkulaappa’e kaytishen. Ka tura liten. Ka ishoota lakkippa tika a nama takkati xaayen. Atooka ka kiini: “Oori qara tooyte.”

Ka oori kappaayye alli kale. Aappaase ikka oori sookittase tooytini. Aawtaa kokkonnaa­dooyye kataneey, i kiini, aappaase ataaka i dee kiini ka kiini: “Atamma ini a sookitta aree ana kape xaaye ka olli’in moottumminna, maa ossin otoon karaa piro maana?” Kide ka sookittase katade, kiini. Ka karaa pire, ka karae pilpilleewaa immake, ka etee kanaayye, sookitta kokkonnaatta kayte kiseewwa ka tarpeen tarpeen kamma moottuma kelaa eeyeew caan. Olli’iw moottummi maana sookittase eeyyew litadene, olli’i moottummiy sookittase eeyew caay. Ee kiseetta kokkonnaattaa kayte, i kiini: “Paaki sookittase inkannaay!” Aappaase akapae xaayene’e asse kide ishi’i. Ikka kiini: “Ankanno!” Ikka kiini:”Illinneey xooyee panna!” Ee paneeneeyye, elaa kide ka sookittase pilpilleewaa turae kodde. Ikka kiini:”Mootto! Apaxaaran xaayneey maanaa asse kode?”

I kiini ka:”Anaa upa? Anti anupo, sayne, apaxaaran are’e xaayneey anka atta kodda? Ka anka atta koddina?” I kiini: “Inkasaarreey maanaa are kara sene tuqe?” I kiini: “Anti anupo.” Aappaase atikadi xaayen i kiini: “Anti anupo, sayne, waa asse kodee anupo, sayne,” kidee ka matta qara qapadee, kiini, ka pooyni. Ataaka ka kanaa pooyni ka xayyo into’e kiini ka kale ka xata aane ka kiini:”Isha koddaan diisso asooy; maanaa pilpilleewaa sookitta koda unkulaa karaayye hela aso tikoppe’e asse we’e karae se tuqanee?” Ka tikaadipa kale ka nyarrahni. Ka di’i kide ka kidee:”Attan isha koda? Attan isha kodda? I ana kaateey, sookitta tikaadi’in xaayneey, pilpilleewaa koddeey, xayyo inkasaareey, xaadi ikatadennee? A!”, ka ela kide, kiini ka, kuyya’ata takkayye, kappinoppopa aane ka innayyaa qamileetakka minaa deen. Ikka qapee, kiini. Ka tikase amoottaseti opan aane. Ee a moottaseti opan aanee, toola tikoppaan co, umma hellaa eeyyeen caan, umma aappaa eeyyeen co, umma ahata eeyyeen kitto. Innaa eeyyee ohata kela’e muksheenee, kiini. Ka innaa sene a qamileeta qeedee, kiini ka kidee: “Areen caanne.” Dikkide ka innayyaa sene a qamileeta eeyye kelae mukkishee, kiini ka, qaropa ohata uwwishe ka innaa qeede ka ishin kalade. Ishoonna eeyyeen caaneey. Ahata ee kalte, ohataa innaa qareela qapteey innaa innayyaa a qamileeta’e koddeen. “Iwarrr”, kiini qaran ela. Ikka kiini: “Hii! Innaa paqaaraan muksheey, maana asse ana kode?” Ullupitta kantoppa ixe: “Maana asse kode?” I kiini: “Anaa upaa?” Aappaa i kiini: “Anaa upaa?” Ahata i kiini: “Anaa upaa? Maanaa asse ino turae kode? Maanaa mihshe?” Ikka kiini: “Attan koddina?” Ikka kiini: “Maanan koona? Aynoo, kodkoda maanaae are karae asse kode?” Aappaase ataaka kelaa itaweey, innaan i kaladeey dikkidee, kiini ka, olaade olaade, kiini ka, ee innaa juute, tika kele’e innaa juutade, innaa sene a qeedee, umma toola fa’anin co. Toola maanaa kodda, innaa qamileetaa turae koddeeney. Ka aanee, kiini ka, kiini: “Atta nammay ixxa’ateene?” Ikka kiini: “Inxa’ane, maa maanan ko’ona? Innaa sene anxaaynee, sayne, innayyaa qamileetae ino turae koddeen ka kanta ka ullupe ullupe ka malaale ka innaa taakanee undaa oppaa caan fade fade ka dape ka alle di’isheey. Innayyaa nefo qamileetaa kodden ka offiinika alle kodkoda witi’i kodditam atta koddita, tin eeyyee, tin eeyye qoyra qara’e hiddeen.” Ikka kiide: “Oo qaytee! Akka maanaa ko’oteen ka asse kodditen ka maanan ko’ona?” Ikka kiini: “Maanaa asse kode?” Ikka kiini:”Anaa upaa waa asse kodee? I are’e itaa kalteeneew, sayne. Innaa asse ishin turae koddee?” I kiini: “Aa!” Ata isha isase a sookittae qapa ka karan xata asse kode eekara’e. Oori i kiini:”Maanan ko’ona waaqaa ishin qaarqaaray waassin adadan”, ka kaleew. Aappaase oori i kale, toolase oori eeyye’e hase. Kulikkuli oladee, kiini ka, aane ka kiini:”Ee! Moottoo!” Ikka kiini: “Moottoo!” Ikka kiini: “Ossin pilpilleeta sookitta kkodee, ossin pee’i ishoonnaaw asse inniyya qamileetae kodee’e, i uptaa?” Ikka kiini: “Maana kuli wossin asse sookitta kodee?” Ikka kidee: “I upta. Atti upado.” Ikka kiini: “Ahaaa! Sookitta keeton katade isha turaayye. Ossin leyaayye isha innaa qeedee? Ishaa hatee koddita.” Ikka kiini:”Maanan koona? Sedee koddita diisheey maanaa koddita, wossin sookitta pilpilleewwaa kodee, senew innaa asse kodeey ka maanan koona waaqa ke qaarqaarun’.” Ikka amma orra erkaa paayye, kiini, ka kiini: “Xela, anae qora. Isase eeyye co, we’ee leley.” Ikka kiini: “Maanaa ka, ee!” Orra kapopa annoo kiini: “Isha allu i upaa akkaa sookitta kode?” Ikka kiini: “Xela, inupa, maa in deexanna.” Ikka kiini: “Oo deexannooyye a sookitta immako, anti innaan in de’aay.” Ikka sookitta immakee, kiini, kurrii nake akaropa ha’ano, akuntaallaan heerinoo, akaropa heerino haadee, kiini, ka immake ka kiini: “Nammaay, oori anae qinsadaaw! In immake xela sookittase in oorsheey.” Ikka kiini: “I immakee? Aanaa tooyya. Oon i immake i attinipe ata oori.” Ikka kiini: “In immake.” Ikka kiini: “Oori atta?” Ikka innaan dee ka kiini: “Mootto! Xatta ollinnin moottumme? Atti anaqqalli? Anti ansahaawwe kan ke’e an ko’one? Amma semalla awwee desa paayyattee araaramma ka kodinno kodanna, yooxi pasna ale’e.”

This entry was posted in Konso and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.