Maasai – Enkukuu tung’ani (The strange man)

Told by: Kaleku Family and Maika soit

Written by: Miton Soit and Andrew ole Nkong’oni

 

Etii  apa  nejigu  enkukuu  tungani  nirag  enkaji.

Nikilikwanishore  ng’oto enkera: “Kaji  ing’ua  naa kaji  iloito?

Nejoki: “Intae  ake  airag  pee ekenyu  alo kulikae  oshon”.

Naa ijo  keingasiate  inkera. Nejokini: Totona.  Neton.

Nejoki  enkitok:”Lopayian, ijo  iyata orkidongoe?”

Nejoki: “Imoda si enakitok? eme enapakata  kijo  tesosiani  tekidongo”

”Lopayian, ijo dii iyie ikira dorop enka’e keju?

Nejoki: “Eme enapakata kipuo enkai nikipuonu  enkop”.

“Lopayian,  ejo dii  ira  keri?”

Nejoki: “ Eme  enapakata  kiar ilturot naapet  imodiok apa omaataa  keri..”

Nepal ninye entasat.

Nejoki: “Lopayian, tadou  maishoo endaa”.  Nedou.

Nejoki orpayian:  “Ore taa ninye  oshi olporror lang,  naa esaani  epikakini endaa…”

Neingor  ake enkitok ometiaki:”Lopayian, ijo dii  elab endaa? “

Nejoki: “Eme neija oshi eiko olporror lang tenenya endaa…”

Nigilie: “Lopayian, ijo dii  eikirok  enkume?

Nejoki: “Eme enapakata  kinyia endaa toomotiok”.

Nepal ninye entomononi nepuoi airrura.

Nedumunye olpayian anyaa ilonito. Nening enkitok, Nejoki:  “Lopayian, kaa doi inkunita ilonito?

Nejoki:  “ Nakitok eme doi enkookoni naanyita”.

Negira.

Nenya ake orpayian ilonito ometumuta. Neitoki nedoyio aloo oltiren.

Neinepu ilkuoo  oyena  neonyoo.

Nening enkitok, nejoki: “lopayian, kanyioo  nanyita olkuoo?”

Nejoki orpayian: “eme  doi enkeene  nagorito ilkuoo..”

Nedumunye oladuo moruo, Nejing olale.

Nening enkitok. Nejoki: “ Lopayian, Kaji dii inkunita ilasho?

Nejoki: “Eme ilasho agira. aitobiraki irponot…”

nejoki  orpayian: “Tinyikai mairrurta!”

Nejoki ninye enkitok: “Ou mairrurata!”

Neilepu orpayian. Neiteru anya olchoni.

Nejoki orpayan: “Nakitok! Tenyikae!”

Nenyikaa enkitok: “Ometabaiyki esuntai.”

Nejoki orpayian enkitok: “ Nakitok, kalo nano boo, amu kaarita enkima”.

Neipang.                  

Neituria inkishu.  Nedumunye orpayan to’ripie. Nejoki: “kainyio  naiture nkishu?”

Nejoki: “irgusilo.”

Nelo orpayian airrura.

Neigil orpayian ajo: “Kainyoo naiture  inkishu?

Nejoki  olomon: “Nano, Neim inkishu enkang.”

neim enkang olomoni.  Neinepu osikiria.

Nerr  metua.

Nekwet ama’naa te’enkang. Neinepu osikiria, neiken katitin imiet.

Nejoki orpayian: “shomo olaka toroka.”

Nejoki olomoni: “Aroku atama olchoni orkuoo?”

Nejoki orpayian: “mikitesheta”.

Nejoki: “Ashet atama olashe osikiria?”

Neyiolou orpayian ajo eme duoo olomoni, kake enkuu tungani na orkonoi.

Nepong’u olomoni oleng omeimu enkiring’o osiadi.

Neduaya olmotonyi enkiring’o erumisho newuappa.

Neshipa olomoni oleng. Nejo: “Kuruk tabaa ilewa… kuruku tabaa ilewa”.

Nedumunye nelo olikae osho.

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Maasai, Maasai and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.