Nuer – Gɔk kɛnɛ nyaŋ (The monkey and the crocodile)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Kɛ gua̠th ee ci wä gɔk kɛnɛ nyaŋ kɛ mäth. Kɛ cäŋ däär ni ciaŋ gɔk la wɛɛ piny gekä yieer. Ɛn wani bɛ nyaŋ wä cɔl. Bɛ wee i nyaŋ, ber raar ban ben muɔŋ. Bi nyaŋ jɔwdɛ liŋ, bɛ kɛt wɛɛ kä määthdɛ kɛ ɣöö bikɛ wä muɔŋ. Kɛ cäŋ kɛl cu kuär nyaaŋ te kɛ juey. Cu ki̠i̠mni ɛ thɛm i bɛ gɔaa, duŋdɛ ɣöö /ka̠ jɛ luäŋ ɛ kɛn. Cu ki̠i̠mni wee i duop kɛl mi gɔaa min bi kuär jakä tek, ɛ ɣöö bɛ lɔc gɔkä cam. Cu ki̠i̠mni ɛ la̠r nyäŋ diaal kɛ ɣöö ba cieeŋkiɛn ba̠ny piny bikɛ lɔc gɔkä wä go̠r gua̠a̠thni diaal. Kɛ cäŋ in dɔ̠ŋ cukɛ röm kɛnɛ mäthdɛ ni gɔk ɛn nyaŋ. Cuɛ gɔk jiök i göörä ɣöö ban wä, denɛ määthdä wä guil kuic yieer. Cu gɔk wee i ɣän kuecä ket. Cu nyaŋ ɛ jiök i ber kac ni jɔkdä, bä ji naŋ. Cu gɔk kac jɔk nyaaŋ, cukɛ wä kɛɛl duŋdɛ ɣöö /ka̠ yieer ŋok kuic. Cu nyaŋ gɔk naŋ dhɔr kua̠riɛn. Cu nyaŋ määthdɛ ni gɔk jiök i gɔaaɛ määthdä ɛn ɣöö can ben dhɔr kua̠ra. Tämɛ kuära tɛ kɛ juey, kä ci ki̠i̠mni diaal wee i duɔ̠p kɛl in bi gɔaa kɛ jueydɛ, ɛ ɣöö bɛ lɔc gɔkä cam. Määthdä mi luotdɛ rɔ bi ɣä ka̠m lɔcdu kɛ ɣöö bi kuära puɔ̠nydɛ pual. Cu gɔk ɛ luoc kɛ duɔ̠p mi gɔaa kɛ ɣöö ɛ ley mi pɛl pɛl ɛlɔ̠ŋ. Cuɛ määthdɛ jiök i bä ji luäk kɛ lɔcdä cetkɛ min ci lar. Bä jɛ ka̠m ji duŋdɛ ɣöö /ka̠ lɔcdä nööŋ kɛ ɣä kɛɛl. Cɛ rueec, cä jɛ ba̠ny ni wic jiaath in tee kuic yieer, nyɔk ɣä kɛ nööŋ kɛ jɔkdu, bä jɛ wä ka̠m ji ɛn wani. Cukɛ luoc jɔk kɛ ket, wäkɛ kuic yieer in dɔ̠diɛn. Min cikɛ cop thaar jiaath cu gɔk kac wic jiaath kɛ pɛ̈th ɛlɔ̠ŋ. Kä cɔɔlɛ määthdɛ wic jiaath, laarɛ jɛ i ɛ jin nyaŋ mi dɔ̠a̠r, wer go̠o̠r gɔk mi dɔ̠a̠r mi bi ji wä ka̠m lɔcdɛ, ɣän göörä ɣöö bä lɔcdä tit kɛ ɣä kɛɛl. Niɛ wanɔ cu gɔk lɔcdɛ kään kä te wic jiaath ni ciaŋ amäni wa̠lɛ.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.