Nuer – Yak liaacni (The greedy hyena)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

Kɛ run tëë ci wä, ci ɣɔw te kɛ nyɔc mi di̠i̠t ɛlɔ̠ŋ, kä dhɔr kɛɛliw cɛ thil bɛl. Tek naath ni kɛ rɛc. Kɛ cäŋ kɛl tɛ kɛ wut mi ci wä kal rɛc kɛ ɣöö bɛ gaatkɛ wä dep rɛc. Min cɛ cop rɛy yieer, cuɛ buaynikɛ la̠th yieer. Cuɛ rɛc ti ŋuan käp. Cuɛ kɛ liac. Kä jɛn tɛɛ kaalɛ kä rɔa. Ni ciaŋ bɛ rɛckɛ liac, bɛ tin ci kööt ŋap wic jiaath, bi tin /ke̠e̠ kööt liep gua̠th in ca kɛ la̠th thin. Gua̠th ɛmɔ cɔal kɛ jɛ i ke̠e̠t: to̠ŋ da̠ŋ rɛw ti ca tɛ̈t piny, ba ku moc kɛ ri̠i̠y däär, ba liac nap thin kɛ ɣöö bikɛ kööt. Min ci wut ɛmɔ ɛ jek i ci liaackɛ ŋuan, cuɛ wicdɛ car kɛ ɣöö bɛ gaatkɛ nööŋ liaac. Kä guicɛ jɛ bä thilɛ ram mi bɛ ba̠ny gua̠th liaacnikɛ, kɛ ɣöö dualɛ i bi yak kɛ cam. Kɛ kɔrɛ cuɛ rɔ moc bua̠n liaacni ti bɛ kap, cuɛ tha̠ŋkiɛn ŋap wic jiaath, gua̠th mi nɔ̠a̠n kɛ piny. Cuɛ wä rɛy cieŋ wɛɛ gaatkɛ gui̠l. Kä cieŋ tɛ kɛ kam mi bäär kɛ kal, a tɛ kɛ nin da̠ŋ diɔ̠k kɛ ja̠l. Min cɛ cop cäŋ, cuɛ lɔ̠ɔ̠ŋ kɛ ni̠n da̠ŋ rɛw, cu ji cieŋdɛ lo̠ckiɛn tɛɛth kɛ ɣöö ci gua̠ndiɛn kɛ nöŋ liaac. Kɛ kɔrɛ cuɛ ciekdɛ kɛnɛ gaatkɛ jiök i gɔa ni ɣöö banɛ liaackɔn jek /ka̠a̠ cam ɛ yak. Kä kuicɛ jɛ i ci yak jɔkdɛ guäl mëë cɛ jiɛn. Mëë cikɛ cop kaal, cukɛ yak jek ci liw thaar jiaath kɛ ɣöö mëë cɛ liaac jek ca ŋap wic jiaath, cuɛ kɛ wil ni ciaŋ ŋäcɛ ni ɣöö bɛ kɛ cop, kä /kenɛ kɛ cop. Kɛ kɔrɛ cuɛ liw ke buɔth thaar jiaath kɛ göör liaacni. Cu wut kɛnɛ gaatkɛ lo̠ckiɛn tɛɛth kɛ ɣöö ci liaackiɛn kään kä yak. Kä ci yak li̠w ni baaŋ a thil liaac ti cɛ jek. Ɛ jɛn laa naath a wee i bi liw ni baaŋ cetkɛ yak liaacni kɛ ɣöö ci yak liw a thil liaac ti cɛ jek.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.