Otammari – Bɛ́wɛtidoribɛ

 Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba

Mufommu miɛkɛ iboti yɛ̆́mu ì’hɔnfɛ yɛɛní dɛ ì’naabakɛ  i’tɑ̃nnɛ. Biɛ̀ nh ɔ̃ɔ̃ dɔ̀ bɛ báni kuduo’kù, kɛ bɛtɔbɛ dɔ̀ bɛtú bɛbínyɛribɛ ntɛ bɛɛ tú bɛ yɛɛnní kɛtenkɛ ntɛ bɛwɛtidorbɛ kɛkɔ̀kɛ iwua ntɛi miɛkɛ kɛtenkɛ yĭ́nkɛ.

    K’àà boni nanto _ hɛí biɛkɛni kɛdɔ́ o Bukɔ̃mbéè kɛtuɔkɛ Kusokpɑ̃ɑ̃ku a ɔ̃ɔ̃ nwuo ntɛɛ ciɛ̃tɛ kucɛ nùù tɛwɛtido, ciɛ̆tɛ ntɛ tu tɛbombontɛ o bo n kpáámɛ kɛco o dihɛi cuokɛ. K’àà mɛ mboni Bukɔ̃mbéè  nwe kɛdɔ́ nanto_hɛi, tɛɛ  tú tɛsɔntɛ k’ɑ́ɑ́ na kɛpɛ̃ɛ̃tɛ Kusokpɑ̃ɑ̃ku kɛyɛ́. Tɛ máà dii mɑ̀ɑ̀ yí tù tɛnu ndɛncutɛni pɑ̃nkɛ, tɛ donni dɛ cɑ̆́ɑ̆́mmu kɛ bɛ nɛ́ tɛ tuonni kɛmɑ́ɑ̀ dimɑɑ tɛ  mɛ ncómmu dɛ. Kɛ ti bo wéntɛ kɛsiɛ, kɛ́ndonnɛ ti dɛ yɛ̆́mɛ do. Yɛnɑɑbɑke yí se’nni. Ti tũ nni nyɛ̃ kɛtú ‘iboti tɛí boen kɛwɛ̆́ nkə foo kutenku kó mufommu kɛ ___    yĭ́nkɛ, ínɑɑbɑɑ mɛ nyí bo kɛtenkɛ. Dɛkó kuboti pɛ̃kɛmu Kusokpɑ̃ɑ̃ku miɛkɛ mɛdiɛ. Fɔ̃ mwee dɔ́ kɛyiɛ̆́tɛ kusokpɑ̃rku, kɛ ya bɛwɛtidrobɛ nɛ bɛ ‘cɛ̃i ti dɑ́ɑ̀ bɑɑ kusu. Tɛ donni kɛ yi mmɔkɛ dibori, kɛ bɛɛ do niitɛni dihɛi kɛtú mpo  bɛ bɛɛ do keú kɛkpetɛ kɛ  bɛwɛtidorbɛɛ yɛnni kɛ  bɛ́ɛ̀ bɛ́ kannɛ bɛ’cuokɛ. Tɛciɛ̃tɛ do donní kɛndommɛ kɛ bɛɛ kpetɛ dibori, bɛ yi wɛ̃tɛ kɛ́mɛ ntɛ mɑ́ɑ̀, bɛ tɛ mɑ́ɑ̀  sisokpɑ̃ɑ̃  ciɛ̃ sɔnsi bɑ̀ɑ̀ mɑ́ɑ́ mɛɛboti nku. K’ɑ̀ɑ̀ bɑ́tɛ  kusokpɑ̃ɑ̃ku a’ yí yó nyɛ̃ kuboti kùù tù kutɛku nɛkutɛku.  Dɛ yi tu omɔɔ nɑɑti bo nte k’ɑ̀ɑ̀ núnɛ́ dɔ́ a bantɛ á sɑɑ bo bekɛ mu kɛ bɛ dɑ́ɑ́ nakɛ dɛkó tinɑɑti. Timɔ́mmɔnti tú a bo wommu  mɛ mmɛ kɛbiekɛ kɛya mɛnɑ́ɑ́mbii ntúmɛ kɛbénɛ nɛ yie omɔɔ yi bɑ́ɑ̀ti otɔ́ɔ̀. Bɛtenyɛ́mbɛ́ puo kúmu bɛwɛtidópobɛ́, kɛ bɛwɛtidó nitidɑ̃ɑ̃bɛ̀ puoku bɛhɛɛkɛ nyɛmmɛ kó bɛtɑ̃bɛ Kusokpɑ̃ɑ̃ku mɔkɛmu bɛ puɔbɛ kɛ bɛ ‘nɑɑbɑɑ bɑni tiwɛti, dɛyĭ́nkɛ kuyie mborɛ. 

This entry was posted in Otammari, Otammari and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.