Otammari – OTÃMMARI KÓ IDIWÙA (food staple of the Otammari)

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba

 

 

1. Ipuaka/ ipɔ́ɔni, taténtenta, dipɔɔwùã

2. Tiyoòti:  

   ↘ Yayomaàta

 ↘ Yakpã́mmùa (yatãmma kũmaà)

 ↘ Yakpã́mpĩ̀ã (yɛwã kṹmaà)

  ↘ Yanɔ: Sinɔ̀sua, yɛyonnɔ̀, tinɔ̀pɛ́ɛti…

  ↘ Yamariyɔ

  ↘ Yɛkotɛ́nkò

  ↘ Yayìɛba

  ↘ Yɛmantɛ́ncɔ́

 ↘ Itũ̀  itũ̀sua  itũ̀pía

  ↘ Imùa

  ↘ Isãnkɛndánni

Nta Otãmmari kó tidiìti  mɔmmɔ́nti do tú ti. Kɛ́mbúuti; tiyoòti, ipuaka,  yɛyomaàtɛ, yɛtãmma kṹmaà, yɛnɔ̀, itũ̀, yɛkotɛ́nkò nɛ imùa,  tisɔ̀nti tisṹkuti denta kɛ̀ yɛ́uti – mu. Kɛ́ndona, Yɛmariyaɔ̀, Yɛwã kũ̀máa, itũ̀pia nɛ̀̀ yɛfɔɔ̀nɔ̀.

   Bɛ̀ kùɔti tiyoòti nti mɛnaà kɛ̀ ɔ̃m kɛ̀ ti yiara mɔnni madi yɛmaríyɔ̀  yoo yɛyòmaàtɛ ìì  diboti yi taãti nɛ ipùaka mɛntúnɛ mucia. Di nyɛ: ipùaka ìì tú  ticɛkpɛti, nsà k’oó onìtìpoku pɛɛta bɛ̀ ɔ̃ny ì nhò beri tisɔ̀nti timɔɔ̀ bɛ̀bona-mu kɛ̀ ti tṹnta matama ticancáanti mɛ ndomɛ makua miaka.

This entry was posted in Otammari and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.