Otammari – Tɛmɔtɛ, Kupìeku, nɛ̀ tɛbuɔtɛ (The sheep, goat and dog)

written by:  Krepɛ Nhãnaba

      Kudɛ́tinnaàti tú, kɛ̀ kupùɔkù  wenni bɛtɔbɛ ciɛ. K’aà tú  opɔɔ̀ kuipíku, maku, mɛsaà  ɔ̃m bomu kɛ mɛyɛɛ̀ ḿbo baaka, tipíìti timɔɔ bíɛkɛ, dɛ̀ bona kɛ́ntù diwɛɛ, yoo  idieti  “ocienti kóti nɛ o’cicɛ”. Dɛkpɛɛ̀ n temɛ̀. Kɛ̀ kupìeku bááti kɛ tɛbuɔtɛ bááti, kɛ̀ tɛmɔtɛ, bááti kɛ̀ dɛndo kɛ̀nɛ́ɛ̀ kucɛ.  Dɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ́cã́ã̀kɛ tuɔkɛ?  Dɛ̀ don kɛćonɛ tɛsãntɛ yiɛ n wè kɛtuɔkɛ bɛ̀ dɔ́kɛ macãã́.  

      Tɛsãntɛ yiee mbɛ̀ túotɛ, kɛ́fĩnnɛ mucéè kɛtùɔkɛ bɛ̀ dɔ kɛ kupɔɔku. Dɛ̀  do yi  kɛ̀do  nfaàrɛ muyetimu mɔnni.

      Dɛ̀ do yĩ́ mɛtammɛ mmɛ kɛ́yĩ́ kuyònku kɛ tisĩ́ntɛnáàti ndɔ́ kɛ́cé ndikpànni dɛborɛ.

      Osã́mpiùti bɛ̀ cónnɛ kɛ̀deè kɛ́bekɛ o’dífɛ nfa, dɛ̀ dɛ̀n  ketɛ̀ wã́kɛ –

wã́kɛ. 

      Kupìeku dɛ̀m baà ku’yaayɔ̀ri kɛ́yieti ku ‘ kɔfɛ, kɛ̀ tɛbuɔtɛ yieti dikéè kɛ̀ nkpaà kɛ́dónni. Kɛtɛmɔtɛ  báà tɛ kò diyaàyɔ̀ri  kɛyieti kɛ  tɛsãntì yiɛ ní nd́o kɛ̀ tɛ̀ tɛ̃nnɛ fɛyɔɔ̀nfɛ. Tɛsãntɛ yiɛ mɛn yɛ̃́mɛ kɛtú kunɔpotɔ̃nku nkù, kɛ́kpetínɛ o’sãntɛ kɛ́mpɛ̃nkɛ. Kɛ̀ tɛmɔtɛ ndɔ́ tɛ’ dítiyɔɔ̃fɛ. Dɛ̀ kpáà kɛ̀ mɛn naà kɛ̀ tɛbùɔtɛ cokɛ́ tá dikpáa kɛ̀ tɛmɔtɛ dɔ̀ tɛsãnt  yiɛ yãã́ nnɛi kɛbo cɔɔ̀tɛ  tɛ’dífɛ sɔnfɛ kɛdòntɛ. Kupieku kunku  do commú só – só nwè kɛ-yɛ̃ kù yietimɛ  ku’kɔfɛ kɛ̀ dɛ̀ sànnɛ kunku do  i yiɛ̃ku timati.

    Kupìeku í dé tɛsãntɛ kɛ̀ tɛ̀ kéri-ni kù bàkɛ nwè; kɛ̀ tɛbùɔtɛ  mɛn kée fɛsãnhúùtifɛ  tɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɛ̀ dànnɛmu osãmpiuti yaà bo cómmu kɛ̀ tɛ bekɛ dibànǹi dindi. K’oò mɛn yí dɔ́ kɛcommú  kɛpɛ̃nkɛ máà tɛmɔtɛ ɔ̃ɔ̃ cokoo-mu  kɛ bo bɛkɛ  tɛ’difɛ fɛ̀ɛ̀ do kpàà tɛsãntɛ yiɛ mborɛ; k’oò kérí tɛ̀n tṹn kɛbɛ̀ti.

    Bɛ̀ yí táà tɛ́sãntɛ fàara k’aã yí mɔkɛ fɛdífɛ; nkèri a báa yóó tùɔkɛ – mu a dɔ́kɛ pukouku.

     

This entry was posted in Otammari and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.