Otammari – Tádɛbɔ́ra nɛ o’dieku

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba

Dihɔɔ́ diɛri ndi kɛpɑ̃ɑ̃ mɛsaa mmɛmɔɔ k’àà cɛ̃nkɛ kari kɛsenni mu n’aa’yɛmmɛ fɔ̆́ ntuɔkòo kɛ di bekɛ a bo mu ya só_ só!

    Tádɛbɔra kari dihɛɛ yiikɛ nkɛ kusokpɑ̃ɑ̃ku  kɛdo nkuduókù kɛ́mɔkɛ kudieku weiii ! K’àà tuɔkoo dɛbore  kɛdo nh cpɔɔ a ba’ nyɑ̃ kɛtú ditɔ́nní dɛbo. Abo béntɛ dii mɔnni dicau kɛ di dáà cɔ́utɛ́ a bo dɛ ḿbatɛ  a tuɔ̀kɛ́mɛ mu.  Yɛ’ bɛ o henni mɛɛboti?  O’bori yiikɛ, dipua’ dii  bo kɛduà nɛ dibɔ́ɔ̀tɑ̃tua. K’àà kɔt’oo dɛmàà kɛdɔ́ kɛta a ɔ̃ɔ̃ di ntuctɛ kɛpuɔ́tɛ  didiɛri yĭ́n kɛ kɛnke’mmu di bo yie mmɛ. ðɛ̀ yi tú di nu’ n hɔ̆́ɔ̆̀  yie n k’àà kèè mɛtammɛ yoo dii kpetɛ dicau kɛdɔ̀ di hɛtiku kɛ́dinnɛ kúpikù báá yó.  Kɛ di yie ntidenti tii ɔ̃ɔ̃ kɛyɜnni kɛwɛ̆́tɛ kɛ́ta.  A yo’ nwuómu dibori ti yiɛnní di amɛ  báá di cɛ̆̀ a dɛ ntat’oo dɛmɛnyi mɔkɛ a bo hɛ̆́kɛ. Kɛ di mɛ mbo yetɛ, kudenku maku máá ɔ̆́ɔ̆̀ yi nnampɛ dɛbo ndo n kárɛ nwe.  K’àà bekɛ mɛsaa mmɛ a bo mɛ yà k’àà mɛndo’ mɛyɛi mmɛ, fɔ̆́ m kpɛ́rɛ papùra nwe. Tárɛbɔ́ra dieku nɔ́mmu kɛtɔ́ɔ̀  bɛnitibɛ síkɔ̀ɔ̀ sitɑ̃ɑ̃ti mɛ ndommɛ (300) ba’  nɛ  kunɔnkú sikɔ̀ɔ̀sinsi yĭ́nkɛ, kɛmɛfie nni kpaa bo.

This entry was posted in Otammari, Otammari and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.