Otammari – Tipɑ̆́ɑ̆̀ti i yoo kupɑ̆́ũ

Written by: Krepɛ̃ɛ̃ N’hɑ̃naba

Iboti tɛí  pɑ̃umu k’oo Tɑ̃mmari kɔ́ku tó cɑ̆́nn’ɔɔ kumɑ́ɑ̀ boti kɔ̃mɛ kɛsũ  mufetimu nɛ kupɑ̃ɑ̃ dɔú. Tinɑ́ɑ́nti nɛ dinùù yí kɔkɛ́ mɛnɑ́ɑ́mmɛ opɑ̃u borɛ tũntũ. Opɑ̃ɑ̃pinti wee kpɛri pɛtɛ kɛ ɔ̃ nsũmunɑ́ɑ́mmu, o’ bekumu mɔrɛ miɛkɛ. O bo totimɛ o’yɛmmɛ kɛbantɛ kupɑ̃ɑ̃ dɔ́ɔ̀ o nɑ́ɑ́nɛ mùù fie n kɔ̃mɛ ku o bɛnku dimɑ̀ɑ̀ dommɛ yoo kùù píku dommɛ.

   Kɛ̀ bɛ pɑ̆́ũ k’ɑɑ yí tu nho Tɑ̃mmari kó kuboti dɛ mɛnkɛ ndaa yoúnɛmu mɛsɑɑ, mɛdiɛ mmɔ́mmɔ́mmɛ. Bɑ́ ɑ́ bonɑ́mu kɛ́ntú tɛ tɑ̃mmabi tɛ pɑíí kɛ mɛ nui nnɑ tipɑ̃ɑ̃ti. Bɛ̀ mabɛ bomu kɛ́tú  bɛtɑ̃mmɑɑbɛ weti-weti, kɛbɛbíì  tipɑ̃ɑ̃ti nɛ bɛbímbɛ́nti kɛ yɑɑ kótɛ́nɛ bɑ́ kɛ yí ya bɛbo dɔɔmu kɛnɑ kɛpĭ́ ndipɑ̃ɑ̃dua kɛ dɛpɑ̃ kɛ bɛ yeet’oo kɛbɑ́ɑ́ntɛ bɛɛ bɛbii kɛ dɛ yie bɛ biɛ́kɛ kɛ bɛ nɔ. A bo bɔ́mmɛ fɛtɑ̆́ɑ̆́fɛ, fɛpɑ̆́ɑ̆́ díífɛ mú nyí tú kuyonku. Ntɛ mutɔ̃mmú ketri diimɑɑ, kuyonkú hɑ̆́  dɛ bɑ’ siyɑ́ɑ́bisi yí dɔ́kɛ. Opɑ̃ũ nùù kɛtri dii tú: NTO NKÓÒ !  

Dɛmɔnni kɛyo yɛbɔkɛ nɛ  bɛcíríbɛ tɔ́ ti. O pɑ̃ɑ̃pĭ́nti yɛ̃ ndii mɔnni didua kɑù kɛpĩ, tisɛíti nti dɛmɔnni bɛ tɔbɛ dɛborɛ. Yɛnɑ́ɑ́nkunkuni yɛ yɛkoti nɔ mubekummu, fɔ̆́ ndɛbirɛ ɑ bonɑ kɛbantɛ tint’ɑɑ?  Aco’nne mɑ́ɑ̀, mbo pĭ́ nsidɛ́?  Opɑ̃ɑ̃pĭ́nti nùù  túmu; A bɑntɛ o cuoti mu kɛtɛ nɔɔtɛ tɛmɑ́ɑ́ yiɛ̃kɛ kɛ sidɛ́ kɛsi do nkɛta  kɛ́mbo dɛmiɛk’ɑɑ? Nyetɑ! Opɑ̃ũ kpɛri ɑ bɑntɑ́  o múnkɛ yeyɛ ti dɛbor’ɑɑ? Tɛnɔɔtɛ tɛmɑ́ɑ́ yi nɔ nkɛkoo munɑyuò ndɛɛ tɛ kɛ ndɔ́ kɛ́pĭ́ nsidɛ́ ditɔ́ɔ̀ ndɛutɛnɛ, n’nɔɔtɛ tɛmɑ́ɑ́ bɑ́ɑ́ na  kɛcotɛ, opɑ̃ɑ̃pĭ́nti nùù. K’oo pɑ̃u bɑɑ nkpɑ́ɑ̀ yetni mɑ́ɑ̀ ndi. Yɛ́ mbo cuo nkùù piku?  Opĭ́nti bɑɑ kpɑ́ɑ̀ kɛsɔkɛ mú mubɛkumu.

Dɛ̀ mɔnni k’oo pɑ̃ɑ̃ nɛ yíí nho’dua kɛ kɛtɛ o’tɔ̆́mmú. ɔpɑ̃ŭ́ duɑ bonamu kɛ́fieti ɑ’yuu, ɑ’pɔɔti mɛ ndommɛ, ɑ’nɑ́ɑ̀cɛtɛ, ɑ’nɔ́mbifɛ, ɑ’núnni, ɑ’kperi mɛ ndommɛ ɑ’bɑ́ku ɑ’piiti timɔɔ.  Didua yí yɛ̆́ di fieti kùù piku ɑ’yiikɛ, ɑ’fɔ̃nkuo mɛ ndommɛ, cɛ̆́nkɛ bɑ́ diimɑɑ. Fɔ̆́ nho pɑ̃ɑ̃pĭ́nti fɔ̆́ɔ̆̀ do nkɛsiɛ nkɛya o mɛ́ ndɑɑ fieti k’ɑ̀ɑ̀ yɑ̆́ mùù kɔ̆́mɛ kɛ mu bé dɛkó kupiku kɛ mú bantɛ n’ɑɑ’yɛmmɛ. Opɑ̃ŭ́ pɑ̃ɑ̃bɑ́ri yɑ ti wenwe ɔ̆́ɔ̆́ ti mbɛ́ɛ́ nɛ o’pɑ̃ɑ̃dɔ́u kó mufetimu. Fɛtɑ̆́ɑ̆́fɛ bɔmmu múú tú dipútri. Otɑ̃mmri mɛ nwɑ́ɑ̀ nho’fommu nɛ o’ciɛ̃tɛ tɛmɔɔ kɔ̆́mmu opɑ̃ũ borɛ. Wentɛ́nɛ mutɔ̆́nciɛ̃ mmuumamɛ.

This entry was posted in Otammari, Otammari and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.