Sukuma – JIGANO JA BANIKI BAGAJA GUJUSENA NG’HWI- SANJO

 Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

     Baliho baniki badatu bagaja gujusena ng’hwi ng’Wipo1u, aho bashika ng’Wipo1u bugabona mang’ong’o1i gina magi. Ungfwani umo oho ulilomba ligi, 1yung’Wi1a, “Nindage aligunuma, nindage a1igunuma”. Lyubita lijile duhu, lingi nalyo ulilomba 1yung’Wila, “Nindage aligunuma, nindage a1igunuma”. Lyubita lijile nalyo. Liza lingi lya kadatu ulilomba, 1yung’Winha iligi, ngfwaniki ung’ula ashokile kaya gujulitula iligi nagulikundikija nungu. Aho olikundikija omnulilola ilugiki lyalalukaga. Lushiku lumo ohayulilola usanga lyatandukaga, nilyo lyafunyaga ng’Wana ng’Waniki, ng’Waniki ng’Wenuyo akaluka nose biza bakwilima, bakwilima benabo baginhwa minzi boga, aho boga ngfwaniki ujila maguta guli mamaye Winbwa, aho Winhwa uhaya mado, ngfwaniki unomba hangi umamaye amaguta Winhwa, uhaya mado. Ng’Waniki Wifukula uja mashimbe, mamaye wandya kung’Witana, ng’Wana onhanda ngjwaka yii, Wigungu, wigun dindage, ajile duhu, ungfwitana hangi umamaye, ng’Wana onhanda ng’Waka yii, Wigungu Wigungu dindage, nene nading’ong’o1iyii, dindage, umamha yii, dindage, ungfwaniki uzwa boya, Wandya gulala ulolela mang’ong’oli ugisanja uma ng’ong’o1i miye.

This entry was posted in Sukuma and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.