Otammari- DINABA (The origin of the Otammari)

Told by :   NTIKÃNTA  Wenyíkèè  (Traditional healer of Koussoucoingou
village)

Written by: krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA

 

Otãmmari omɔɔ kò dinaba tú kubentiekù. Ò dò kɛ̀n totí yɛyètɛ̀. K’oò sokpãrii túotɛ o’nɛ nɛnti kɛpĩ̀ kucɛ; kɛ́bátɛ̀ tɛkpããtɛ kɛ́ hompɛ. Bɛ dò bo bɛ̀tããti ndi.

  • N’KPAAKU KOÒ:
  • OPĨĨTEU:
  • NCA K’oò

N’KPAAKU KOÒ weè dò tɔ fɛ waafɛ osokpãri omɔɔ mɛn fuɔ̀fɛ̀ yié.

OPĨĨTEU wèè dò tɔ fɛkũ̀ntifɛ kɛ́yã̀n-ni-mu.

N’CA kòo wèè mɛn tò dò tɔ fɛyènfɛ̀ onidɔɔ̀ kò mutie.

20150115_103726  Kusokpãrku mɛn kɛ dihɛí kòtri ndi.

 

This entry was posted in Otammari, Otammari and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.