Konso – LUKKALITTA KA ALLA’ITTA (The hen and the crow)

Written by: Dinote Kusia Shenkere      Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo


rooster-

Xattaayye, lukkalitta ka alla’ittaa ollin kalaa ki’ni ka pisaneeyye piita filfilli ka damta karaa faddanni.

 Oo kayti kuyyanta takkaayye, alla’itta a damta faddanniyooyye, marfeetaa akkay ka qeeday ka

japarraa olpa heddishay ka xoollaa’ kodaday. Lukkalitta ka alla’itta akkay ka qaraayye pora a oppaa

xoollaa qeenniyan kaassaday. Maana mallaa assi alla’itta qaraa kaassati? Qootaa alla’itta montan

xa’anniyo malla. Alla’itta ka ki’nee, “Marfeetan teyay ka qeeday ka japarraa olpa heddishay ka

xoollaa’ kodaday ka ishan qoyra a dera dera qara’e ishin kuti’ni. Lukkalitta ka xoollaa kodattaa’e

marfeetasi alla’itta qaraayye qinsaday ka xoollaa heddisattaa paayyay. Etee xoollaasini

heddisanniyooyye, doxa ka isha qapay ikka marfeetasi miissaa kela’ juutay ka kapaa damta faddatta’

aanay.

crow

Oo ooray poraa oppa’e marfeetasi xaayaye tura’ patay. Kuyya’ta lakki kammaa alla’ittasikka

marfeetasi kaassanni ikka kidaye, “Marfeetasi doxaa ana pirri anka miissaa kelaxata xaayay ka

damta faddata’e aanay. Oon tiitaawiniyooyye, porasikka ana tura’ patay. Infadday kuyya’ta lakki

kammaayye xooyew.” Alla’itta ka kuyya’tasi lakki piray ka aanayew. Umma lukkalittasi marfeetasi

inakkini. Alla’itta ka kidaye, “Indoxayey waan damaa ana’ daashi.” Lukkalitta ka qootaa alla’itta doxay

malla nyelqaadippaayye takka qeetti ka ishi’ daassi ikka damay. Awta piliyaate, alla’itta idyayew ka

lukkalitta’ ki’ne’e, “Marfeetaawu daashi.” Lukkalitta umma marfeetasi inteyni. Ikka isha isqaraa

kalissaa malla nyelqaasini xaadippaa takka qeettew ka isha’ daassew. Ikka damay ka tawayey.

Alla’itta ka sedi kolladay ka awtaa nyelqitteeta a lukkalitta damta heeno piisa mina’e marfeeta

kaassatta’ de’ni. Ka assi koday ka nyelqaasine a lukkalitta piisa piray. Lukkalitta umma haka

awweeti’e marfeetasi inteyni. Sedimmallaa haka awweeti’e lukkalitta marfeetase a alla’itta patti

faddiya mallaa piita qonni; alla’itta ka haka awweeti’e marfeetaade a patti malla nyelqaa a lukkalaa

damta diinnin kinnin.  chicken

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.