Iatmul – The Eagle

Told by: Sapet Bonjui (Korogu village)

Collected by: Dr. Gerd Jendraschek (Original version with translation here)

 

bald-eagle-

Kula okwi Kada yakkolakwa yakkolakwabi’k. Yaa ti’kali’ka agiyabak sak yibi’k.

Sak yilaa yika sugwa naami’i gika li’ka akwiba giyabak Kada Kulakak wali’,

Kula, wunkak yika wuchelinyi’n yika di yilu akwiba.

Wali’ li’ka yika wicholaa li’ka, Kula Kadakak kwaklalaa gepma yali’

li’ka Kada wuba yaa ti’kali’ka li’kak yaa walaisi’ki’ttaa kwaklalaa wuba ti’kali’ka

jaagi’k gakayadi’ li’ka jaagi’kkak vi’laa wali’, mi’na nya’ikkak, Tamadi’mi,

yika abuk, gakaya wunkak kalikadi’, wali’.

Wali’ giyabak.

Jaagi’k daaika butdi’ li’ka, wan Waji’mauk latta wadi’. Nyinagak’a kupma wadi’, di’na da’ma si’vagukka icholalaa, kaavi gakayali’ wali’ ak daaili’

kaavi yika butti’ li’ka, li’la nya’ik latta wadi’. Nyinagak’a kutnya walaa

li’kak ki’si’blalaa icholadi’, maagi’n gakayadi’ wupmâ wali’, wali’ li’ka daaidi’ ak di’kak wadi’: Nyinagak’a kupma walaa di’kak ki’si’blalaa icholadi’.

Sakkami gakayadi’, wali’, daailaa, yika wadi’. Wadi’ li’ka di’na nya’ik

latta wadi’: Nyinagak’a kupma walaa di’kak togusi’vaguttaa icholadi’.

Icholalaa di’na ni’ma jaabwinyaankak wadi’, wa’kkak. Ki’di nyangu nyinagak’a kutja o wakkaika vi’ka avi’ wadi’ li’ka gakaya vi’laa giyabak wadi’. Awa, nyinagak anadi’ kutja, wadi’ li’ka lattaa wadi’ nya’ik kukka yalakalaa

wakkaika yika wiyadi’ li’ka Kada vi’laa vaatti’. Vaattaa wali’: Ii, wali’.

Wunkak wanyagat ti’ka yaawun wadi’. Mi’dakat vaakkanyi’n wadi’ li’ka

lattaa wadi’. Awa, nyi’nkak kalivakkak yaawun. Yaa wuna buniba va’i wadi’ li’kak.

Ii, vaakkawun. Gugeba agamak yikiya ti’kiyawun wali’.

Wunkak wanyagat ti’ka gakayawun. Yaa vali wadi’ li’kak.

Valili’ li’kak wadi’. Ki’kki kava mi’na daailaa agi’da laba gepma wadi’.

Samak kava mi’na daaika agi’da kava yiban taba gepmaba yika ti’bi’k.

Ti’bi’t ti’ka taba Kada laba nyaan ti’kali’ka wan Waji’mauk kwaklalaa yidi’. Ni’bage yidi’ li’ka lattaa wali’.

Yaa ti’kali’ka laba badi’ vi’li’li’k pugukali’, au yaapba, gepma auba. Auba pugulaa nya’ikkak pakuli’li’ wubi’k badi’kak. Pakuka li’ka taba si’blolaa li’kabi’k giyabak aulaba gawinyaan ki’ta wa’k ki’ta.

Gawi laba wakkailaa mi’na gakayali’kadi’. Wakkailaa gakayalaa taba wakkaida jibula di’na nyimei wali’. Mi’nkak klokkalika agwakba kwaklawun mi’na yikatti’kami’n wali’. Awa, wadi’, Kada di’kak klokkalika yika kwaklali’.

Wiyakka yilaa yaa ti’ka li’ka bi’tna nyimeikak kalivakkak wadi’. Bi’la nyimei yivuk kaami mi’na kwili’li’.

Ti’ka li’ka giyabak, bi’la nyimeikak wabi’k, nyi’nkak yaa kalikatti’kali walaa waani ki’ta gepma ki’taba wakkailaa li’di’. Wugi waaniba yika bi’la jaabi’ viyalaa bi’la nyimeikak kalika yika wugi jaabi’ba taakabi’t ti’li’.

Ak taba gi’li’kadi’ gawina wapuchapuk.

This entry was posted in Iatmul and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.