Konso – Eeppaa afur (Four fools)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

Xatta ki’ni ka eeppaa afur ka haasaa piddatta’e aanin. Ka xorma xorman anni ka nama minaa deyin. Namasi ikka ishootta’e kidaye: “Ayshupa ‘annittan?” Ikka kidine’e: “Haasaa piddatta’i.” Ikka kidayee’e: “A paayyuta a kidoo’e: ‘Inu’, ka tafadu.” Ikka “Inu” kiday ka tafaday. Ikka kidayee’ew: “A lammatta a kidoo’e: ‘Aa’, ka tafadow.” Ikka kidayee’e: “Aa”, ka tafadayew. Ikka kidayee’ew: “A sessasatta a kidoo’e: ‘Inoo otay'” Ikka kidayee’e: “Inoo otay”, ka tafadayeew. Ikka kidayee’ew: “A afratta a kidoo’e: ‘Keetu'” Ikka assi ishoonna dehamay ka kapaayye taway. Oo aanin aanin, poruppa’e nama a toyay akkin. Foolisitta ka ayeesa de’ni ka ki’nee: “Aynoo namoose’ ishshay?” A paayyuta ka kidayee’e: “Inu.” Ikka kidayee’e: “Ishinaa ishshayee?” A lammatta ikka kidayee’ew: “Aa.” Foolisittasikka kidayee’e: “Maana malla ‘ikassin?” A sessatta ikka kidayee’e: “Inoo otay.” Ikka kidayee’e: “Akka sedimalla ikassinee?” A afratta ikka ki’dayee’e: “Keetu.” Oore eeppaasini afur ka qeedin ka waan kodine’ oppa’ xoradin.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.