Konso – ILQIMAYTA NAMA (The wise man)

Written by: Dinote Kusia Shenkere    Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Iki’nee, xattaayye, piita takkayye, aappaa takka ilqimayta a kokkookaa ki’ni. Harmu’een ilqimayta ki’ni. Takkanne, Ilqimaytasi orrasi paleetayshupp oppa kalu’e kidayee, “Aana ka saa awwi dalay kelaayye innnayyaa aannaa qapa’e qeeda ka ishin xooya.”

Orra paleetasiti ikka kaassumosinitin akata qawwaawin ka upnaampayta kapupa aanin. Ka waasine a kaassatamine pisa ishi’e torrin. Dehamaamaytasikka assi kiday ka ishoota’e torraay. “Aana ka pora aappoosi oppan tarpiniyo oppan desa dakadaa kukutta dawa ka porasi oppa’e qaaqa’ada. O aappaasi deyu ka ishina’e kiiniyo, ‘Maanak kannittan?’ ishik kidaa, ‘Dakadaan jaaminninna.’ Assi kida ka ishal lela.”

Sedikkamaayye, lekna a paleetasite i’aanti ka porasee aappaasi oppan tarpiniyo oppa’e kawwatta dawin ka ayi’eew qaaqa’adin. Ilqimaytase a aappaa’e ideyay ka porasi kapa kayay ka orrasiti’e kiine, “Ata maanak ko’nittan?” Ishoota ka isha’e oorshin ka kidinee’ee “Dakadaan jaaminninna.” Ore, Ilqimaytasee a aappaa turan waa ishoota kaassadaye qoota upu malla i’ishootak kidaye, “Piita ayshateeyye dakaajaaminni?” Ishootakka isha’e oorshin ka kidinee’e, “Xawwa’e piita ayshateeyye innayya saa awwi dalayee’e aannaa qapnaanni? Simmalla, akkamaa dakaa jaamsannin kinnin mina’e, innayyaa a saa a awwi daladayee aannaa qapnaannincan.” Sedikkammaa, Ilqimaytasi waa koda’ee dapay ka allid diishay.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.