Konso – KAHARTA KA TALTEETA (The sheep and the she-goat)

Written by: Dinote Kusia Shenkere        Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

 

 

Xattaayye, hellaa aappaa ka ahatan qapinee’e oli hemay ka ollin kallaanni. Tooleeyyee, Kaharta ka Talteetaa qapanee ki’ni. Oo kayteeyyee, takkaate, orran firumsannaa kidin ka jaqaa kodin ka orra ikshin. Parraytaadi’eew, “Kaharta ishut Talteetan qalla ka orra daminnaa,” kidin ka dikadin. Harreeta ka sedi dakayti ka Kaharta ka Talteetal lelti. Ikka qeedin ka paraa karan tikuppaayyee allip patin.

Aa allip panniyaaneeyyee, porupppaa’e Pofa akin. Pofasikka ishoonna’e kidaye, “Ata ayshupa’ annittan?” Ikka oorshin ka kidinee’e, “Pofa sakalin dammi ka ki kundisattad de’ni.” Pofasikka akata male tammaqay ka alli’e qahnaa paayyay. Etee anniyaaneeyyee, Qayrantaa ishoonna mina deyayew. Qayrantasikka paayyay ka ishoonnak kidee, “Ata ayshuppa’ annittan?” Ikka oorshin ka kidine’ew, “Inu Qayranta sakalin dammi ka ki kundisattad de’ninna.” Ata Kaharta itammaqti ka xara paayyiti. Qayranta ka paayyay ka ki’nee’ee, “Ata kulim maanaa Kaharta teyay ikka assi xarri?” Talteeta ka ki’te’e, “Ki qapaa malla assi xarri.” Oore, Qayranta akataa tammaqayee ki’ni ka keerintaan allip patay. Sedikkammaayyee, Kahartasikka Talteetasi iqeedin ka antaayshup paayyinew ka aanin ka aanin ka qoyra a leya a kutta kapaa kayin. Qootaa akata kakkafadin malla, Kahartasikka Talteetasi iqeedin ka qoyrasi oppupa feyyadin.

Ata qoyreeyyee, qoyraa a pinaanaa piisa halkeessi kelpa mukittak kalliyan. Oo halkeettaawteeyyee, pinaanaasinikka qoyrasik kelpa olpa kalin ka kalin ka kalin ka qoyrasik kela immakin. Ka paayyin ka waa kuyya’si ishoota mina kayep piisa torriyaatta paayyin.

Oo aye assi torriyaanniyaaneeyye, Kaharta xarasix xaadee paayyitew ka xarri ka xarri ka tammaqtaan qoyrasi oppaayyee pi’ti. Oo Kaharta pi’nittooyyee, Talteeta ipaayyiti ka ki’tee’ee, “Aytooy, qeedi ka pinaanaa a kukuttaq qaraa paayyi!” Kahartasi oo qeetti ka pinaanaasini oppap pi’teeyye, pinaanaasini piisa itatammaqin ka alliq qahiya paayyin. Ka takki’e allip pasin ka pappatin. Oore assinne Kaharta ka Talteetasiq qeedin ka nakaytaan mukin ka parrayta’e porasee oppupa anniyaanipa aaninee ki’ni.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.