Konso – KARRAA KA KOSKORTA (The Squirrel and the partridge)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Xattaa ki’ni ka, Karraa ka Koskorta ka qeedinee ki’ni ka akkamaa leya kara’e pishaa ikiyaa diissata ettanissa akkissaa’e olliny nyarin. Akoddituma, Karraa qootaa ilattayta kodday mallaa, iqeeday ka ilattumaadin kamaa kelandesa kuytuppan hoofa qotay ka dise harta qudas sookshay ka kelandesa anni ka pishaadi ikni. Sedimminan, hibbaa a Karaa’e akata malee jeefni jeefni. Koskorta xaadi kuyyaawwaadew asanni umma pishaa qammasninkittu. Oo kayti kuyya’ta takkaayye, Koskorta iqeetti ka Karraa kaassati ka ki’te’e, “Maanaa assi hibbaatti qoyyini ataamma?” Karraa ipaayyayee ki’ni ka kidayee’ee, “Hanjuftannin affanni.”                                              

Awtaa takkaayyee, Karraa iqeeday ka tokka pishaa ikniyo pahnaaday ka assi patta hartasi oppa’e afaadi qapay. Koskorta iqeetti ka hartasik kawpa anti ka keetu pishaasini ikiya paayyiti. Koskortasiq qootaa akata malee depootti mallaa, asu iqeetti ka afaadi hartasi’ oppa’e qapti ka pishaasini’e harmu’ ikti. Ka antee qaasmatti ka birr ki’ti.

Sekkammaayye, Karraa ipaayyayee ki’ni ka Koskortak kidayee’ee, “Ataamma kandee Karmaa de’niyaayyee attak koddita?” Kaskorta ipaayyiti ka ki’te, “Qoyra qarpan xa’ada.” Sedikkammaayyee, Karraa ipaayyay ka ki’ne, “Karmaa are de’ni.” Koskorta ka tammaqtaan xa’attak ki’ti ka qassattuppa qapamti ka karaa sookiya malaalti. Karraa ka paayyay ke isheetak kidaye’e, “Anih hemamtaa kandeen qassattoosik karaayye ki passisha?” Koskarta ka owsattee ki’ni ka ikka karaayye isheeta passishay. Sedikkammaayye, Koskortasikka Karraasiti’e hemamti ka ollin kallaata paayyinee kidami.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.