Konso – ORAAYTA ISHO KA’ALTA (Hayena and fox)

Written by: Dinote Kusia Shenkere        

Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

hyenaXattaayye, Oraayta ka Ka’altaa ollin loallaa siksannee ki’ni. Taraa taraanne sikinne ki’ni. Oo kayti kuyya’ta takkaayye, awtaa taraa a Oraayta’ kayteeyye, okkatta a Ka’altakka dalay. Oo tika kayay, Oraayta ipaayyay ka ki’ni, “Ka’alta, xormaawwu innayyaa dalay.” Ka’alta ka ki’nee’e, “Attannee xorma innayyaa dalli? Okkattaawoo daly.” Oraayta ka Ka’alta shiishini. Ka lamatte oli shiishini. Oraayta iki’nee, “Xormaawoo dalay.” Ka’alta iki’nee, “Okkattaawo dalay.”

Sede kammaayye, oli deexa’ee pinaanaa a caa piisan olpa hale’na ka ikka deyan ka duka’ta muranee kidin ka olli’ kalin. Oore pinaanaa ka olli’ xooraa qapin. Kuyya’see a xooraate, karraa male pinaanaa ataakane piisa ideyin. Ikka karraa asini. Umaa de’nicco. Ikka asini. Ikka de’nin kinnin. Ikka haliya paayyin. Ikka ki’nee, “Lakka mate’tan heddinney.” Ikka asini. Umma de’nicco. Ikka hale’ni. Ikka ki’nee, “Lakka mate’tan heddinney.” Oo lamayta’ jaray kammaayye, ikka mooraappupa deyay.

fox-46408_640Oo dayay, pinaanaasinikka qaraa kaassanni ka ki’nee’e, “Maana kela’i’ assi jarti Karro?” Ikka ki’nee’e, “Mate’taa paqay anka heddinni ka kala’ jaray.”. Pinaanaasinikka paayyin ka karraa’ ki’nee’e, “Piita ayshateeyye mate’ta heddinni heddinni?” Karraa ka paayyay ka ki’nee’e, “Piita aynooyyee xorma dalli?” Oore, pinaanaasini’ piisa ka akata tammaqin ka ki’nee’e, “Innayyoosin innayyaa a okkatta ka’alta.” Karmaa ka akata miiroodayee ki’ni ma ka’alta aktaa xasootte ki’ne.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.