Tag Archives: Dr Ongaye Oda

Konso – KARRU KA INNAADI (Karro and his son)

Written by: Dinote Kusia Shenkere       Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaa ki’ni ka Karru ahtaadi ka kelaayye to’ti ikka innaadi ollin aye kalan. Otoo innaasini kuttadineeyyee, Karru ipaayyayee ki’ni ka innaasini xaadi’e kidayee’ee, “Hemitta ikkayteey, hemi.” Innaasini … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , | Comments Off on Konso – KARRU KA INNAADI (Karro and his son)

Konso – Innayya a Kaharta ka innayya a Qayranta (The lamb and the cub of the leopard)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo Innayya a Kaharta ka Innayya a Qayranta’e ollin moottummi ka ollin kahanni. Umma toollaassu inupan. Urta takkaayye, a ollin kahanne nakayin kammaayye tikkaassupa kalin ka toollaassutil lelin. Innayya a … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Innayya a Kaharta ka innayya a Qayranta (The lamb and the cub of the leopard)

Konso – Kuta ka Harreeta (Dog and Donkey)

Written by: Dinote Kusia Shenkere          Edited by Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xatta ki’ni ka, Kuta ka Harreeta ka tika la’ayyute kalanee ki’ni. Qootaa tooloose a kapaa kalan ishootta’e fayya’ damta daannin kinnin malla idoxni ka kuyyaa’ta takkaayye olturaa oorsadin ka … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Kuta ka Harreeta (Dog and Donkey)

Konso – LUKKALITTA KA ALLA’ITTA (The hen and the crow)

Written by: Dinote Kusia Shenkere      Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaayye, lukkalitta ka alla’ittaa ollin kalaa ki’ni ka pisaneeyye piita filfilli ka damta karaa faddanni.  Oo kayti kuyyanta takkaayye, alla’itta a damta faddanniyooyye, marfeetaa akkay ka qeeday … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – LUKKALITTA KA ALLA’ITTA (The hen and the crow)

Konso – ORAAYTA ISHO KA’ALTA (Hayena and fox)

Written by: Dinote Kusia Shenkere         Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xattaayye, Oraayta ka Ka’altaa ollin loallaa siksannee ki’ni. Taraa taraanne sikinne ki’ni. Oo kayti kuyya’ta takkaayye, awtaa taraa a Oraayta’ kayteeyye, okkatta a Ka’altakka dalay. … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – ORAAYTA ISHO KA’ALTA (Hayena and fox)

Konso – KATAMTA KA ORSHAYTA (The waterbuck and the rhino)

Written by: Dinote Kusia Shenkere Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Illustration: Ela Boiman   Kuya’ta takkaayye, katamaa sette ka orshayaa kudan ka lakkee poruppaa olminaa deyaye ki’ni. Orshayaa harmu’e deepoodin ka katamaa kiine, “Harta a pishaa inu’ akkisha.” Katamaasini … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Konso – KATAMTA KA ORSHAYTA (The waterbuck and the rhino)

Konso – Kirpa Pinaanaa (The dance of the animals)

Written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Xatta kiini ka pinaanaka kirpa ollopa aaneene, kiini. Oo kirpa ollopa aaneeneeyye, oori kirpase diinni, kiini, umma kirpase meawninco timpa maliyyi. Ka oori kirpase diiteene, kiini. Ikka meawnin kinnin. Ikka … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Kirpa Pinaanaa (The dance of the animals)

Konso – Harreeta ka oraayta (Donkey and Hyaena)

Written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo   Xatta kiini ka harreeta ka oraayta ka ollin moottada, kiini. Ka akata maliyyi olli kokkoke ka lakoppopa ollinniw anni, kiini ka ollinniw kahanne ka kuyyalaytoppaw kankalaanni. Ka pasaasaa pasaaseni … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Harreeta ka oraayta (Donkey and Hyaena)

Konso – Saara a Xoora Kaarra saarshe (A poem about Squirrel )

Written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo         Atti Karro Karro ektan kampassayto Ektan kampassayto ka qaawwaa kara kalo Anaa ke kaassado, atta asse kellatte ka ilattumae kamte? Atti isshakki shakkiy maxxaayti karrattaay Atta’asse … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , | Comments Off on Konso – Saara a Xoora Kaarra saarshe (A poem about Squirrel )

Konso – Oraayta okkayya la’ayyo damte (A hyena who ate somebody’s cow)

Collected and written by: Korra Garra Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo Illustration: Ela Boiman   Xattaa ki’ini aawta takkaayye oraayta takka ka okkayaa la’ayyo damte ka qahni. Aappaase a okkayaadi turaa damameen. Oraaytase kammaayye isshaatae keerri. Oraaytase qahnitto poroppaayye … Continue reading

Posted in Konso | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Konso – Oraayta okkayya la’ayyo damte (A hyena who ate somebody’s cow)