Nuer – Wec leyni (The animal kingdom)

Collected and written by  Michael Thilyang Gatkek                                                                                                  With special thanks to Fr Christian Carlassare and pastoral team of Holy Trinity Parish (Old Fangak)  (for English translation see their great book: Nuer Folktales, Proverbs and Riddles)

 

Ley diaal mëëdan cieŋkɛ gua̠th kɛl amäni raan. Mi cikɛ ɣo̠th wic, bi guɔ̠r gɔlɛ pua̠t däär. Kä jɛn la duɔthɛ jɔk, ba gua̠thdɛ päl där wec. Kɛ cäŋ kɛl cu guak ca̠p la̠t, cuɛ ruac kɛ ji wec diaal kä jio̠kɛ guor i thääku ti liɛthni titi ɛ ŋu cikɛ puɔ̠t däär ɔ? Ku guɔ̠r la puɔ̠t ni jɛn däär ni ciaŋ. Cu guor ɛ liŋ. Cuɛ guor lät kä with ki̠e̠e̠r mi te kɛ tuɔ̠ŋ. Mëë cikɛ wecdiɛn nyɔk kɛ puɔ̠t, cu guor ɣɔ̠ɔ̠kɛ pua̠t däär wec gua̠th in la puɔ̠t guɔ̠r thin. Mëë ci guɔ̠r ben cuɛ wee i ɛ ŋa mi ci gua̠thdä pua̠t? Cukɛ wee i ɛ guor. Cu guɔ̠r gaak kɛ guor, min ci guak ɛ nɛn ɛn ɣöö cikɛ gaak, cuɛ wee i ɛ kuɛ moc bök yɔ̠a̠t min luotni ɣöö bɛ bo̠k. Niɛ wanɔ cu guor guɔ̠r bo̠k kɛ with ni thokdɛ, a cu tuŋdɛ cuit thok guɔ̠ɔ̠r. Mëë ca with ka̠m raar, cukɛ wee i ba nöŋ ram mi läät. Kä ci guak kɛ jiök i bia guɔ̠r jiök i wer kä guak kɛ ɣöö ɛ läät buɔ̠ɔ̠tni. Mëë ci guɔ̠r thiec, cuɔ jiök i bi wä kä guak. Cuɛ ben kä guak. Cuɛ guak cɔl. Cu guak ben kä jɛ. Kä ci guak ŋɔ̠mdɛ rialikä ni wen. Cuɛ kɔ̠a̠k tɛt kä cuɛ jɛ moc tɔɔŋ kɛnɛ mac. Kä cɛ dhaar pini kueŋ wic maac. Cuɛ la̠tdɛ tuok. Cuɛ thok guɔ̠r tɛm kä yuɔrɛ jɛ rɛy dhaar. Bɛ nyɔk ni kä nyin ŋuan. Bi guɔr wak. Be jiök i bɛ päl? Bi guɔr wee i lätni jɛ. Ci guak riŋ guɔr tɛm amäni mi ci dhaar thia̠ŋ. Mi cɛ thuɔ̠k cuɛ guɔ̠r jiök i ku wä. Cu guɔ̠r wä thaar gɔalɛ. Mëë ci ri̠ŋ tuak, cuɛ rɛy wec luk kɛ riŋ. Bɛ ram ɔ moc riŋ. Ba thiec i jeki jɛ ni kä ɛn riŋ ɛ duŋ gɔaa ɛ? Bɛ kɛ jiök i ɛ jɛn guɔ̠r. Kä jio̠k ɛ yak i yaŋ ɛmɛ ɛ mieth. Cuɛ kuac jiök i dɛl ɛ mieth kä ji. Kä jiök ɛ lony i kɛ̈w ɛ mieth kä ji. Kä jiökɛ raan i puɔ̠r ɛ mieth bä. Kä cuɛ ley diaal jiök i iruun banɛ nyieeny. Mëë ruɔ̠n ni bakä ɣɔaa cuɛ köök kä laarɛ jɛ i ɛ ram ɔ tek kɛ ram ɔ. Cu wec puɔ̠t. Cu yak yaŋ käp, cu kuac dɛl käp, kä käp lony kɛ̈w, kä yiɛth ram puɔ̠r. Amäni tämɛ cam leey rɔdiɛn, kä cam raan ley ti gɔw kɛ mieth kä jɛ. Rɛy köör ci guak däman ni guaŋ tɔw rɛy juacni. Min ci köör thuɔ̠k cu guak ɛ jek ɛn ɣöö ci däman bath. Guak laa cɔɔlɛ däman i guaŋ kä cɛ la lulɛ amäni tämɛ. Duŋdɛ ɣöö thilɛ ram mi ci guaŋ nyɔk kɛ nen kɛ ɣöö cɛ thil rɛy köör ɛmɔ.

This entry was posted in Nuer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.