Konso – KARRU KA INNAADI (Karro and his son)

Written by: Dinote Kusia Shenkere       Edited by: Dr. Ongaye Oda Orkaydo

Xattaa ki’ni ka Karru ahtaadi ka kelaayye to’ti ikka innaadi ollin aye kalan. Otoo innaasini kuttadineeyyee, Karru ipaayyayee ki’ni ka innaasini xaadi’e kidayee’ee, “Hemitta ikkayteey, hemi.” Innaasini xaadi ioorshin ka kidinee’ee, “Hemitta inhema innayti maa, inantaan hemoo, anaa jaalada diisheeyye atti ana’e alleltu.” Assi kidiyaan waasinee aappaayshu ishal lelayeq qara maray.

Kuyya’ta takkaayye, innaasinee a Karroo ideyay ka aappaayshutik ki’nee, “Aappo, ha inhemay.” Aappaayshukka paayyay ka ki’nee, “Xawwa ayshaayyee kitta?” Innaasini ioorshay ka ki’nee, “sedi ana kammaayye desa titmannittoon ahtaawu” kiday ka ishi’e akkishay. Karru ikidaye’e, “Innaayyu maana ki teyay ata akka orrasis sanynyeetaaynu qishshay ka ahtaayshin ishshay seni ishootan kida maana mallah hemiti? Sedimmalla ammaaw isheeta allid daani. Ataakate, ‘inaana ka da’ta qeeda’ kidi ka aanew kelaa allip pati.” Innaasini ikka oowsadin ka isqudaq qapin ka allik kelaayye patinee kidammi.

This entry was posted in Konso and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.