Otammari- TƐHÒNTƐ̀ NƐ KUDANTIKU (The rabbit and the bird)

Written by: krepɛ̃ɛ̃ N’HÃNABA

 

Tɛhontɛ  tɛ̀ɛ̀ dò yɛ̃ ntɛ yí yuoti kɛ̀ ciì. Kɛ́ máà-nɛ dantiku wèè munkɛ̀ yí yo.

hummingbird

Kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ fĩnɛ fĩn-nfĩ. Tɛhontɛ tɛ̀ɛ̀ do duɔ kupaku yɛtĩntĩrɛ yɛkuɔ kɛ́dontɛ mukũ̀ũ̀ kɛ̀ kũnnɛ kɛ̀ bo nsoo n tisĩnti kɛ̀ ti kɔ̃n kɛ̀ tɛ̀ cáà. Tɛ̀ mɛn kɛ̀ dò dèè-mu tiwanwanti pɛ́u. Fɔ̃ nwèè kàà: denni,  dɛ́nni, tããti, naa, nummu, kɛ̀ yĩ́ kuɔ, a kɔ̃mmu. Tɛ̀ do mɛ nhɔ̃, tɛ̀ mɛn yɛ̃mmɛ tɛ̃ cii kɛ̀ kɔtɛ dantiku borɛ. Kɛ́nnáà kɛ̀ tú: n’nɔpóo dantiku, ti kɔtɛ̀ kàà ntee-na kɛ́kaà n’tĩ́ntĩrɛ. Bɛ̀ tuɔk’ò dìì mɔnni dɛ̀ maà kɛ̀ datikuudor’o mudáá. Kɛ dɔ̀: dɛdiɛrɛ máá yie kɛ̀ ketɛ mukàmmù. Denni, dɛ̀nni, tããti, naà, nummu nɛ nhɛ́rí ndi.

Tɛhontɛ tie yí pĩ tɛ̃nkɛ. Mɛcií mɛ diɛmɛyi wenni. Bɛ̀ ɔ̃ ndɛ ntú kumiɛku tati ku’yiɛ, kumiɛku tá ku’yiɛ yoo kumiɛku bo ta kuỳiɛ. Mɛcii mɛdiɛmɛ dɛ ntɔ́ɔ̀ni!

This entry was posted in Otammari, Otammari and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.